Vytvoriť faktúru

REFIN P.V. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno REFIN P.V.
IČO 35712082
DIČ 2020229827
IČ DPH SK2020229827
Dátum vzniku 06 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REFIN P.V.
Drieňová 24
82103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 620 691 €
Zisk 11 118 €
Aktíva 1 047 416 €
Vlastný kapitál 149 930 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243331020
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,042,856
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 715,257
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 665,544
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 61,023
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 838
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 312,339
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 291,344
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 49,713
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 49,713
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 327,253
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 81,167
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 30,942
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 30,942
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 11,464
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 38,761
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 246,086
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,191
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 243,895
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 346
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 346
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,042,856
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 160,746
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 6,594
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 6,594
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 135,730
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 135,730
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,118
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 881,979
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 26,931
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 52
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 26,879
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 855,048
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 83,464
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 83,464
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 738,488
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 319
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 294
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,465
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 24,018
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 131
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 131
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 618,104
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 620,691
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 618,105
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,586
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 596,635
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,497
D. Služby (účtová skupina 51) 527,295
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 12,804
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 10,139
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,639
4. Sociálne náklady (527, 528) 26
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,137
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 47,601
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 47,601
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,301
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 24,056
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 87,313
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 16
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 16
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,137
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,999
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,999
O. Kurzové straty (563) 6
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 132
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,121
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 21,935
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 10,817
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 10,817
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 11,118
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015