Vytvoriť faktúru

J & T REAL ESTATE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 19.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno J & T REAL ESTATE
IČO 35712155
DIČ 2020219278
IČ DPH SK2020219278
Dátum vzniku 10 Marca 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo J & T REAL ESTATE
Dvořákovo nábrežie 10
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 20 607 619 €
Zisk 222 595 €
Aktíva 4 664 215 €
Vlastný kapitál -180 926 €
Kontaktné informácie
Email info@jtre.sk
Phone(s) 0259418200, 0233551111
Fax(es) 0259418201
Dátum aktualizácie údajov: 19.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 8,365,102
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 713,537
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 25,927
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 25,927
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 627,610
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 299,083
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 221,027
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 69,000
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 38,500
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 60,000
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 60,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,421,811
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 599,302
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 595,553
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 595,553
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 3,749
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,800,619
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,785,645
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,785,645
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 521,342
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 493,632
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 21,890
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 19,986
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,904
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 229,754
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 202,092
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 27,662
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,365,102
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -2,239,350
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 5,310,400
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 5,310,400
A.II. Emisné ážio (412) 826,529
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 143,095
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 143,095
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -8,741,969
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -8,741,969
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 222,595
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,525,849
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 5,044,841
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 585,893
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 585,893
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 4,355,895
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 36,291
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 66,762
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 13,500
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 13,500
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,791,778
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,361,249
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,361,249
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 185,689
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 112,131
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 93,547
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 39,162
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 170,410
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 135,570
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 34,840
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,505,320
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 78,603
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 25,000
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 53,603
Dátum aktualizácie údajov: 19.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 19,620,056
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 20,607,619
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 19,620,056
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 667,212
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 320,351
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 20,126,474
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 183,221
D. Služby (účtová skupina 51) 14,114,344
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,387,500
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,307,815
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,014,542
4. Sociálne náklady (527, 528) 65,143
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 15,563
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 66,539
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 66,539
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 92,750
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -2,418
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 268,975
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 481,145
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,322,491
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 55,725
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 53,220
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 53,220
XII. Kurzové zisky (663) 2,302
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 203
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 315,144
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 310,752
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 310,752
O. Kurzové straty (563) 2,592
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,800
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -259,419
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 221,726
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -869
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -3,749
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 222,595
Dátum aktualizácie údajov: 19.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 19.12.2016