Vytvoriť faktúru

J & T REAL ESTATE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno J & T REAL ESTATE
IČO 35712155
DIČ 2020219278
IČ DPH SK2020219278
Dátum vzniku 10 Marca 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo J & T REAL ESTATE
Dvořákovo nábrežie 10
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 7 165 387 €
Zisk -2 281 019 €
Aktíva 4 664 215 €
Vlastný kapitál -180 926 €
Kontaktné informácie
Email info@jtre.sk
Phone(s) 0259418200, 0233551111
Fax(es) 0259418201
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 6,079,239
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 701,415
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 37,933
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 37,933
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 663,482
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 309,500
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 56,752
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 69,000
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 228,230
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,148,149
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 182,723
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 182,723
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 42,249
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 42,249
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 42,249
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,580,378
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,063,683
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,063,683
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 516,695
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,342,799
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 18,333
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,324,466
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 229,675
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 201,247
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 28,428
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,079,239
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -2,461,945
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 5,310,400
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 5,310,400
A.II. Emisné ážio (412) 826,529
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 143,095
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 143,095
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -6,460,950
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -6,460,950
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,281,019
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,507,581
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 154,188
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 86,188
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 86,188
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 68,000
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 63,000
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 63,000
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 8,063,055
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,602,271
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,602,271
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 46,656
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 166,588
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 106,447
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 72,461
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,068,632
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 227,334
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 144,618
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 82,716
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 33,603
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 33,603
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 6,968,441
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 7,165,387
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 6,953,269
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 27,167
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 184,951
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,245,350
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 186,683
D. Služby (účtová skupina 51) 4,468,353
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 4,369,041
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 3,380,732
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 940,243
4. Sociálne náklady (527, 528) 48,066
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 8,187
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 43,971
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 43,971
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 490
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 21,302
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 147,323
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,079,963
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,298,233
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16,450
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 15,172
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 15,172
XII. Kurzové zisky (663) 1,075
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 203
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 214,626
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 210,047
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 210,047
O. Kurzové straty (563) 3,045
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,534
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -198,176
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,278,139
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,281,019
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35712155 DIČ: 2020219278 IČ DPH: SK2020219278
 • Sídlo: J & T REAL ESTATE, Dvořákovo nábrežie 10, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Marca 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Korbačka predseda Tichá 5146/28 Bratislava 811 02 02.12.2013
  Ing. Pavel Pelikán podpredseda Jurkovičova 394/14 Nitra 949 01 02.12.2013
  Ing. Peter Remenár podpredseda Heyrovského 7/4638 Bratislava 841 03 02.12.2013
  Mgr. Juraj Kalman člen Karloveské rameno 3498/6 Bratislava 841 04 02.12.2013
  Ing. Miroslav Fülöp člen Slivková 572/6 Nitrianske Hrnčiarovce 951 01 02.12.2013
  Ing. Michal Borguľa člen Novozámocká 12/29 Nitra 949 05 02.12.2013
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.12.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Korbačka - predseda Tichá 5146/28 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 02.12.2013
   Ing. Pavel Pelikán - podpredseda Jurkovičova 394/14 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 02.12.2013
   Ing. Peter Remenár - podpredseda Heyrovského 7/4638 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 02.12.2013
   Mgr. Juraj Kalman - člen Karloveské rameno 3498/6 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 02.12.2013
   Ing. Miroslav Fülöp - člen Slivková 572/6 Nitrianske Hrnčiarovce 951 01 Vznik funkcie: 02.12.2013
   Ing. Michal Borguľa - člen Novozámocká 12/29 Nitra 949 05 Vznik funkcie: 02.12.2013
   18.12.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Borguľa - člen Novozámocká 12/29 Nitra 949 05 Vznik funkcie: 10.10.2011
   Ing. Miroslav Fülöp - člen Slivková 572/6 Nitrianske Hrnčiarovce 951 01 Vznik funkcie: 10.10.2011
   Mgr. Juraj Kalman - člen Karloveské rameno 3498/6 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 01.12.2008
   Ing. Peter Korbačka - predseda Tichá 28 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 13.06.2006
   Ing. Pavel Pelikán - podpredseda Jurkovičova 394/14 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 13.06.2006
   Ing. Peter Remenár - podpredseda Heyrovského 7/4638 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 01.12.2008
   18.10.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Borguľa - člen Novozámocká 12/29 Nitra 949 05 Vznik funkcie: 10.10.2011
   Ing. Miroslav Fülöp - člen Slivková 572/6 Nitrianske Hrnčiarovce 951 01 Vznik funkcie: 10.10.2011
   02.06.2011Nové sidlo:
   Dvořákovo nábrežie 10 Bratislava 811 02
   01.06.2011Zrušené sidlo:
   Lamačska cesta 3 Bratislava 841 04
   27.05.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Remenár - podpredseda Heyrovského 7/4638 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 01.12.2008
   26.05.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Remenár - podpredseda Gercenova 3634/6B Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 01.12.2008
   05.12.2008Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Juraj Kalman - člen Karloveské rameno 3498/6 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 01.12.2008
   Ing. Pavel Pelikán - podpredseda Jurkovičova 394/14 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 13.06.2006
   Ing. Peter Remenár - podpredseda Gercenova 3634/6B Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 01.12.2008
   04.12.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Pelikán - člen Jurkovičova 14 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 13.06.2006
   18.03.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Bábyová - člen Čajkovského 2807/1 Trnava 917 08 Vznik funkcie: 13.06.2006
   31.07.2007Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   výkon činnosti stavebného dozoru
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   výkon činnosti autorizovaného architekta
   výkon činnosti koordinátora bezpečnosti
   17.06.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Bábyová - člen Čajkovského 2807/1 Trnava 917 08 Vznik funkcie: 13.06.2006
   Ing. Peter Korbačka - predseda Tichá 28 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 13.06.2006
   Ing. Pavel Pelikán - člen Jurkovičova 14 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 13.06.2006
   16.06.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Jakabovič - člen Donnerova 15 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 10.03.1997
   Ing. Peter Korbačka - predseda Tichá 28 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 10.03.1997
   Ing. Jozef Tkáč - člen Na Revíne 13 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 27.11.1998
   06.03.2006Nové obchodné meno:
   J & T REAL ESTATE, a.s.
   05.03.2006Zrušené obchodné meno:
   J & T GLOBAL, a.s.
   18.03.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Jakabovič - člen Donnerova 15 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 10.03.1997
   17.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Jakabovič - člen Donnerova 15 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 10.03.1997
   24.02.2004Nový štatutárny orgán:
   Ivan Jakabovič - člen Donnerova 15 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 10.03.1997
   Ing. Peter Korbačka - predseda Tichá 28 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 10.03.1997
   Ing. Jozef Tkáč - člen Na Revíne 13 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 27.11.1998
   23.02.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Jakabovič Donnerova 15 Bratislava
   Ing. Peter Korbačka - predseda Tichá 28 Bratislava 811 02
   Ing. Jozef Tkáč Na Revíre 13 Bratislava
   11.02.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Korbačka - predseda Tichá 28 Bratislava 811 02
   10.02.2003Nové obchodné meno:
   J & T GLOBAL, a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Korbačka - predseda Hronská 49 Valaská
   09.02.2003Zrušené obchodné meno:
   J&T Global a.s.
   25.02.2000Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu
   marketing
   faktoring a forfaiting
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s prenájmom
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností a majetku
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   distribučná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Korbačka - predseda Hronská 49 Valaská
   24.02.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Korbačka Hronská 49 Valaská
   19.07.1999Nové obchodné meno:
   J&T Global a.s.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Tkáč Na Revíre 13 Bratislava
   18.07.1999Zrušené obchodné meno:
   KRUPINA, a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Patrik Tkáč Na Revíne 13 Bratislava
   10.03.1997Nové obchodné meno:
   KRUPINA, a.s.
   Nové sidlo:
   Lamačska cesta 3 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   reklamné činnosti
   usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   leasing a prenájom automobilov, spotrebného tovaru, výpočtovej techniky a technolódií
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ivan Jakabovič Donnerova 15 Bratislava
   Ing. Peter Korbačka Hronská 49 Valaská
   Ing. Patrik Tkáč Na Revíne 13 Bratislava