Vytvoriť faktúru

PINKY LINE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 01.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno PINKY LINE
IČO 35712180
DIČ 2020250078
IČ DPH SK2020250078
Dátum vzniku 10 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PINKY LINE
Martinská 9
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 307 493 €
Zisk 16 781 €
Aktíva 316 975 €
Vlastný kapitál 165 340 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244454411, 0220761258
Fax(es) 0244454411
Dátum aktualizácie údajov: 01.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 365,089
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 279,543
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 279,543
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 194,649
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 84,894
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 83,213
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 194
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 194
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 46,229
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 41,949
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 41,949
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,280
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 36,790
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 9,810
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 26,980
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,333
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,333
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 365,089
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 185,972
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 8,169
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 8,169
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 154,383
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 154,383
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,781
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 179,117
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 98
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 98
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 65,130
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 43,007
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 43,007
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,117
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,116
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,691
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,199
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,376
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,376
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,513
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 106,000
Dátum aktualizácie údajov: 01.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 297,269
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 307,493
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 206,141
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 91,129
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,223
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 284,730
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 78,762
D. Služby (účtová skupina 51) 123,058
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 63,140
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 44,779
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15,713
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,648
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,416
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 14,455
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 14,455
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,899
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 22,763
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 95,450
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,168
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 437
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 437
O. Kurzové straty (563) 3
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 728
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,166
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 21,597
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,816
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,816
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 16,781
Dátum aktualizácie údajov: 01.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 01.12.2016