Vytvoriť faktúru

PINKY LINE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PINKY LINE
IČO 35712180
DIČ 2020250078
IČ DPH SK2020250078
Dátum vzniku 10 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PINKY LINE
Herlianska 8
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 408 324 €
Zisk 3 902 €
Aktíva 316 975 €
Vlastný kapitál 165 340 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244454411, 0220761258
Fax(es) 0244454411
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 344,857
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 231,092
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 231,092
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 194,649
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 36,443
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 111,456
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 510
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 510
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 92,227
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 89,517
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 89,517
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,697
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 13
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 18,719
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 9,761
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 8,958
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,309
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,309
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 344,857
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 169,191
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 8,169
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 8,169
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 150,481
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 150,481
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,902
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 175,659
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 30
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 30
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 50,683
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 39,517
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 39,517
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,507
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,687
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,424
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,548
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,662
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,662
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 10,284
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 112,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 7
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 7
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 408,322
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 408,324
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 254,486
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 153,837
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 401,671
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 168,114
D. Služby (účtová skupina 51) 152,541
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 60,857
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 43,248
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 14,993
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,616
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,570
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 16,310
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 16,310
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,279
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,653
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 87,668
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,523
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 700
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 700
O. Kurzové straty (563) 52
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 771
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,522
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,131
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,229
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,229
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,902
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015