Vytvoriť faktúru

IS - Mariánka - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno IS - Mariánka
IČO 35712503
DIČ 2021378436
IČ DPH SK2021378436
Dátum vzniku 19 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IS - Mariánka
Česká 7/A
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 546 936 €
Zisk 117 335 €
Aktíva 1 455 084 €
Vlastný kapitál -362 666 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244451509, 0244451512, 0244637324, 0910521660
Mobile phone(s) 0910521660
Dátum aktualizácie údajov: 24.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,076,880
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 791,364
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 791,364
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 714,724
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 7,906
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 68,734
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 283,751
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 84,748
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 82,693
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 82,693
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 832
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,223
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 199,003
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 35,371
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 163,632
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,765
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 604
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 1,161
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,076,880
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 302,831
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,958
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,958
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 567,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 996
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -392,458
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,057
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -394,515
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 117,335
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 769,450
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 553,632
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 551,300
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,332
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 73,809
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 59,490
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 59,490
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,122
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,630
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,567
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,634
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,634
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 38,375
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 100,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 4,599
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 4,599
Dátum aktualizácie údajov: 24.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 460,050
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 546,936
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 7,635
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 1,333
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 451,082
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 79,300
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,586
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 405,460
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 121,399
D. Služby (účtová skupina 51) 59,365
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 89,305
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 63,182
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 22,317
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,806
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,334
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 92,332
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 92,332
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 78,669
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -43,170
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,226
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 141,476
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 279,286
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,226
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,226
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1,226
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 22,487
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 21,599
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 21,599
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 888
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -21,261
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 120,215
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 117,335
Dátum aktualizácie údajov: 24.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 24.06.2016