Vytvoriť faktúru

SOLVE Computers - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SOLVE Computers
IČO 35712538
DIČ 2020217837
IČ DPH SK2020217837
Dátum vzniku 20 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SOLVE Computers
Kutuzovova 11
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 314 069 €
Zisk -82 701 €
Aktíva 5 913 359 €
Vlastný kapitál 53 544 €
Kontaktné informácie
Email info@solve.sk
Phone(s) 0265423338, 0255568594
Mobile phone(s) +421911713353
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,863,156
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,453,529
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,453,529
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 121,516
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,166,639
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 165,374
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 409,411
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 402,764
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 402,524
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 402,524
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 240
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,647
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,330
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,317
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 216
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 216
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,863,156
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 719,153
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 927,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 809
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 809
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -132,594
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 41,711
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -174,305
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -82,701
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,144,003
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 577,715
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 571,011
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 6,048
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 656
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 566,288
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 502,476
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 502,476
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,325
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 102
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 37
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,267
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 58,081
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,314,070
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,314,069
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 30,525
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,240,764
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 42,780
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,335,770
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 14,700
D. Služby (účtová skupina 51) 1,164,378
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,274
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,045
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 228
4. Sociálne náklady (527, 528) 1
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,583
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 106,724
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 106,724
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 47,111
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -21,701
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 92,211
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 58,121
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 57,889
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 57,889
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 232
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -58,120
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -79,821
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -82,701
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015