Vytvoriť faktúru

SAFEKT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SAFEKT
IČO 35712589
Dátum vzniku 19 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SAFEKT
Bajkalská 5/A
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 9 879 €
Zisk -14 415 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421944637620
Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 81,938
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 81,390
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 81,390
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 81,390
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 312
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 7
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 7
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 129
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 117
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 117
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 12
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 176
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 45
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 131
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 236
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 236
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 81,938
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -158,591
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -151,479
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -151,479
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -14,415
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 240,529
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 217,325
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 216,613
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 712
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 23,204
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 826
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 826
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 21,162
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,216
Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 9,839
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 9,879
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 9,839
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 40
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 23,275
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,007
D. Služby (účtová skupina 51) 1,770
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,249
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 13,086
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 13,086
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,163
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -13,396
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,062
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 59
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 59
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -59
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -13,455
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -14,415
Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 05.10.2016