Vytvoriť faktúru

DILEMA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DILEMA
IČO 35712619
DIČ 2020990147
IČ DPH SK2020990147
Dátum vzniku 20 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DILEMA
Hollého 12
91501
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 75 206 €
Zisk 6 052 €
Aktíva 38 009 €
Vlastný kapitál 17 256 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0327718438, 00327718438
Fax(es) 0327718438
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 43,104
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 40,408
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,688
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 5,688
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 34,720
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 34,720
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,347
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,048
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,048
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,048
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 299
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 299
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 349
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 349
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 43,104
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 23,308
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 10,284
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 21,199
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -10,915
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,052
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 19,796
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 296
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 296
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 11,480
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 338
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 338
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 864
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,444
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,834
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 8,020
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 75,206
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 74,944
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 262
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 64,518
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 10,519
D. Služby (účtová skupina 51) 17,743
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 32,201
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 23,675
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 8,332
4. Sociálne náklady (527, 528) 194
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 477
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,439
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,439
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,139
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 10,688
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 46,682
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,662
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 869
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 869
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,793
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,662
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,026
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,974
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,974
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,052
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015