Vytvoriť faktúru

FAST PLUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 10.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno FAST PLUS
IČO 35712783
DIČ 2020227616
IČ DPH SK2020227616
Dátum vzniku 20 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FAST PLUS
Na pántoch 18
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 84 821 129 €
Zisk 1 268 892 €
Aktíva 24 436 828 €
Vlastný kapitál 4 485 212 €
Kontaktné informácie
Email servis@fastplus.sk
Webová stránka http://www.fastplus.sk
Phone(s) +421249105811
Fax(es) 0249105899, 0249105810, 0249105849
Dátum aktualizácie údajov: 10.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 25,259,975
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,562,401
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 4,618
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 4,618
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,520,497
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 858,785
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 661,712
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 37,286
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 37,286
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 22,367,572
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 14,347,587
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 4,496
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 14,343,091
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,258,158
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 812,553
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 812,553
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 445,605
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,616,462
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 6,614,012
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 528,684
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,085,328
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,450
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 145,365
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 108,268
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 37,097
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,330,002
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 236,571
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 1,093,431
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 25,259,975
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,834,420
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 3,319,392
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 3,319,392
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 148,507
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 148,507
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -65,214
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -65,214
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,162,843
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,162,843
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,268,892
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 18,424,635
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 55,034
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 14,835
12. Odložený daňový záväzok (481A) 40,199
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 144,000
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 144,000
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 13,230,188
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 10,394,401
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,007,323
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,387,078
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 422,978
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 277,697
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,939,585
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 195,527
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,091,387
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 151,067
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 940,320
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,904,026
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 920
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 920
Dátum aktualizácie údajov: 10.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 84,725,797
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 84,821,129
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 78,561,927
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,525,086
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 20,468
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,713,648
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 82,608,276
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 63,728,680
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,056,217
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 78,932
D. Služby (účtová skupina 51) 9,843,127
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 6,155,912
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,419,148
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,538,669
4. Sociálne náklady (527, 528) 198,095
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 28,793
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 512,460
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 512,460
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 2,962
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -55,252
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 256,445
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,212,853
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,380,057
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 203,371
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 75
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 75
XII. Kurzové zisky (663) 202,714
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 582
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 756,470
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 69,776
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 69,776
O. Kurzové straty (563) 499,978
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 186,716
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -553,099
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,659,754
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 390,862
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 525,709
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -134,847
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,268,892
Dátum aktualizácie údajov: 10.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 10.08.2016