Vytvoriť faktúru

ECO Energy Service - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno ECO Energy Service
IČO 35712856
DIČ 2020267194
IČ DPH SK2020267194
Dátum vzniku 20 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ECO Energy Service
Šenkvická 14/R
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 467 245 €
Zisk 5 606 €
Aktíva 2 649 297 €
Vlastný kapitál 1 517 920 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,697,454
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 501,956
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 2,806
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 2,806
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 444,337
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 28,724
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 333,078
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 82,535
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 54,813
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 54,813
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,194,570
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 3,038
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 3,038
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,183,483
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,283,638
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,283,638
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 898,449
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 264
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,132
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,049
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,439
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,610
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 928
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 928
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,697,454
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,543,122
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,659,696
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,659,696
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 43,350
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 64,442
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 64,442
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 33,511
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 33,511
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -263,483
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -263,483
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,606
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,153,143
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 20,361
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,324
12. Odložený daňový záväzok (481A) 18,037
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,058,587
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 38,708
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 38,708
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1,000,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 10,360
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,047
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,346
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,126
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 74,195
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 13,260
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 60,935
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,189
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 884
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 305
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 478,287
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 467,245
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 24,305
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 450,389
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -13,142
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,100
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,593
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 437,789
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 20,930
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 99,083
D. Služby (účtová skupina 51) 90,363
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 139,108
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 102,244
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 34,983
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,881
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 8,064
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 59,200
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 59,200
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 11,989
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,052
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 29,456
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 251,176
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13,499
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 13,499
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 13,491
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 8
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 22,388
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 20,887
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 20,733
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 154
O. Kurzové straty (563) 118
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,383
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,889
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 20,567
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 14,961
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 12,080
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,606
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2017