Vytvoriť faktúru

HORTIM - SK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HORTIM - SK
IČO 35712881
DIČ 2020209301
IČ DPH SK2020209301
Dátum vzniku 10 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HORTIM - SK
Röntgenova 10
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 23 330 985 €
Zisk 171 185 €
Aktíva 5 275 919 €
Vlastný kapitál 671 286 €
Kontaktné informácie
Email hortim@hortim.sk
Phone(s) 0244872872
Fax(es) 0244872882
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,269,368
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 220,499
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 1,384
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 1,384
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 219,115
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 67,201
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 151,914
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,033,440
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 308,263
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 89,598
3. Výrobky (123) - /194/ 2,107
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 216,558
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 22,409
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 22,409
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,896,302
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,855,189
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,421
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,842,768
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 32,608
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 8,505
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 806,466
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,703
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 804,763
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 15,429
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 2,990
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 12,439
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,269,368
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 692,471
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 513,319
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 513,319
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 171,185
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,564,177
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 10,073
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 8,632
12. Odložený daňový záväzok (481A) 1,441
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,460,097
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,065,478
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 490,757
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,574,721
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 43,554
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 27,850
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 321,006
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,209
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 94,007
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 36,569
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 57,438
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 12,720
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 12,720
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 23,273,925
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 23,330,985
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 20,533,230
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 1,190,192
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 116,430
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -29,085
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 46,943
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,436,605
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 36,670
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 23,058,182
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 17,775,023
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 922,804
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 24,965
D. Služby (účtová skupina 51) 1,834,204
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 983,937
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 710,488
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 247,809
4. Sociálne náklady (527, 528) 25,640
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,039
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 53,382
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 53,382
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,409,035
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -6,680
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 57,473
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 272,803
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,300,714
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 469
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 48
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 48
XII. Kurzové zisky (663) 421
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 35,717
O. Kurzové straty (563) 1,069
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 34,648
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -35,248
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 237,555
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 66,370
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 68,144
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -1,774
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 171,185
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35712881 DIČ: 2020209301 IČ DPH: SK2020209301
 • Sídlo: HORTIM - SK, Röntgenova 10, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Marca 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Paul Young Navan Road 217 Dublin Írsko 15.12.2008
  Miroslav Psotka Vlčanovská 16 Brno 629 00 Česká republika 01.01.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Hortim - International s.r.o. 6 639 € (100%) Brno 619 00 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.12.2009Noví spoločníci:
   Hortim - International s.r.o. IČO: 47 915 528 Kšírova 242 Brno 619 00 Česká republika
   18.12.2009Zrušeny spoločníci:
   Hortim - International s.r.o. IČO: 47 915 528 Haškova 18 Břeclav 690 02 Česká republika
   31.12.2008Nový štatutárny orgán:
   Paul Young Navan Road 217 Dublin Írsko Vznik funkcie: 15.12.2008
   22.11.2005Nové predmety činnosti:
   skladovanie s výnimkou prevádzkovania verejných skladov
   15.06.2004Noví spoločníci:
   Hortim - International s.r.o. IČO: 47 915 528 Haškova 18 Břeclav 690 02 Česká republika
   14.06.2004Zrušeny spoločníci:
   Hortim - International s.r.o. IČO: 47 915 528 Haškova 18 Břeclav 690 02 Česká republika
   Ing. Radek Hort Na Valtické 75 Břeclav Česká republika
   25.03.2003Nové sidlo:
   Röntgenova 10 Bratislava 851 01
   24.03.2003Zrušené sidlo:
   Pri Šajbách 1 Bratislava 831 06
   07.01.2003Nové sidlo:
   Pri Šajbách 1 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Psotka Vlčanovská 16 Brno 629 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.01.2003
   06.01.2003Zrušené sidlo:
   Röntgenova 10 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Benian Röntgenova 10 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 31.12.2002
   25.09.2001Nové sidlo:
   Röntgenova 10 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Benian Röntgenova 10 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 31.12.2002
   24.09.2001Zrušené sidlo:
   Strečnianska 5 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Severíni Strečnianska 5 Bratislava 851 01
   29.09.1998Noví spoločníci:
   Hortim - International s.r.o. IČO: 47 915 528 Haškova 18 Břeclav 690 02 Česká republika
   Ing. Radek Hort Na Valtické 75 Břeclav Česká republika
   28.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Hortim - International s.r.o. IČO: 47 915 528 Haškova 18 Břeclav 690 02 Česká republika
   Ing. Radek Hort Na Valtické 75 Břeclav Česká republika
   10.03.1997Nové obchodné meno:
   HORTIM - SK s.r.o.
   Nové sidlo:
   Strečnianska 5 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   konzultačná a poradenská činnosť
   Noví spoločníci:
   Hortim - International s.r.o. IČO: 47 915 528 Haškova 18 Břeclav 690 02 Česká republika
   Ing. Radek Hort Na Valtické 75 Břeclav Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Severíni Strečnianska 5 Bratislava 851 01