Vytvoriť faktúru

ADOREX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 19.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ADOREX
IČO 35712929
DIČ 2020265995
IČ DPH SK2020265995
Dátum vzniku 20 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ADOREX
Staviteľská 1
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 330 005 €
Zisk -42 353 €
Aktíva 1 204 319 €
Vlastný kapitál -18 455 €
Kontaktné informácie
Email adore@adoreal.sk
Webová stránka http://www.adorex.sk
Phone(s) +421244880530
Mobile phone(s) +421905390747
Fax(es) 0244649632
Dátum aktualizácie údajov: 19.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 250,786
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 250,786
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 14,136
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 735,241
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 65,628
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,966
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 83,694
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 986,027
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -64,130
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -29,080
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -42,353
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,050,157
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 726
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 2,595
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,045,692
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,644
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 8,253
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 8,325
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,024,470
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,144
Dátum aktualizácie údajov: 19.12.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 330,005
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 329,977
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 28
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 372,116
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 173,451
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,833
C. Služby (účtová skupina 51) 43,127
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 110,164
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,542
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 23,164
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,835
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -42,111
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 104,566
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2,216
X. Výnosové úroky (662) 5
XI. Kurzové zisky (663) 2,211
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,497
N. Kurzové straty (563) 849
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 648
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 719
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -41,392
P. Daň z príjmov (591, 595) 961
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -42,353
Dátum aktualizácie údajov: 19.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 19.12.2016