Vytvoriť faktúru

VACHO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VACHO
IČO 35713038
DIČ 2020203482
IČ DPH SK2020203482
Dátum vzniku 21 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VACHO
Šúrska 5
90001
Modra
Finančné informácie
Tržby a výnosy 561 101 €
Zisk 13 966 €
Aktíva 724 121 €
Vlastný kapitál 555 773 €
Kontaktné informácie
Email vacho@vacho.sk
Webová stránka http://www.vacho.sk
Phone(s) +421336475427
Fax(es) 0336475427
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 648,293
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 456,247
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 456,247
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 129,226
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 164,257
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 150,564
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 12,200
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 189,646
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 25,268
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 20,582
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 4,686
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 130,484
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 126,624
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 126,624
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,860
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 33,894
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,898
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 30,996
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,400
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,400
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 648,293
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 506,139
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 465,175
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 19,695
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 22,757
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -3,062
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,966
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 37,570
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,231
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,231
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 32,266
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,811
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,811
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,995
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,909
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,434
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,067
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 50
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,073
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,073
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 104,584
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 104,584
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 585,230
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 561,101
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,974
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 483,674
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 96,583
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -57,458
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 33,328
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 538,721
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 3,696
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 321,257
D. Služby (účtová skupina 51) 68,784
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 78,914
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 55,172
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 19,773
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,969
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,261
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 62,546
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 62,546
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 263
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 22,380
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 134,036
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 279
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 6
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 273
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,830
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 24
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 24
O. Kurzové straty (563) 13
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,793
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,551
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 17,829
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,863
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,863
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 13,966
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015