Vytvoriť faktúru

ILABO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ILABO
IČO 35713119
DIČ 2020217793
IČ DPH SK2020217793
Dátum vzniku 26 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ILABO
Trstinská 13
84106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 248 277 €
Zisk -5 780 €
Aktíva 491 566 €
Vlastný kapitál -205 568 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0252625434, 0252625435, 0252625436
Mobile phone(s) +421903766133
Fax(es) 0252625436
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 509,316
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 242,555
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 1,620
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 1,620
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 240,935
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 44,811
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 196,124
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 264,062
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 3,655
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 44
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,611
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 251,640
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 48,323
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 48,323
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 192,487
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 10,830
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 1,082
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 1,082
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,685
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,534
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 151
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,699
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,699
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 509,316
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -225,428
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 2,859
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -229,811
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -229,811
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,780
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 723,007
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,407
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,407
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 287,362
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 113,762
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 113,762
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,190
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 19,047
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,389
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 130,024
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 17,950
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,884
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,884
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 432,354
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 11,737
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 11,737
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 246,541
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 248,277
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 224,866
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 21,675
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,736
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 254,260
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 171,117
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,170
D. Služby (účtová skupina 51) 25,752
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 40,418
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 29,368
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 10,095
4. Sociálne náklady (527, 528) 955
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,264
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 540
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 540
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 724
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,275
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -5,983
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 43,502
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,693
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2,688
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2,688
XII. Kurzové zisky (663) 5
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,530
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 40
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 40
O. Kurzové straty (563) 3
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,487
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,163
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,820
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,780
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35713119 DIČ: 2020217793 IČ DPH: SK2020217793
 • Sídlo: ILABO, Trstinská 13, 84106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Marca 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mária Blechová Wolkrova 43 Bratislava 26.03.1997
  Miloslava Blechová Wolkrova 43 Bratislava 26.03.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mária Blechová 3 984 € (60%) Wolkrova 43 Bratislava
  Miloslava Blechová 2 656 € (40%) Wolkrova 43 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.04.1999Nové predmety činnosti:
   inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   19.06.1998Noví spoločníci:
   Mária Blechová Wolkrova 43 Bratislava
   Miloslava Blechová Wolkrova 43 Bratislava
   18.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Mária Blechová Wolkrova 43 Bratislava
   Miloslava Blechová Wolkrova 43 Bratislava
   26.03.1997Nové obchodné meno:
   ILABO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Trstinská 13 Bratislava 841 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru pre účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a zákaziek
   Noví spoločníci:
   Mária Blechová Wolkrova 43 Bratislava
   Miloslava Blechová Wolkrova 43 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mária Blechová Wolkrova 43 Bratislava
   Miloslava Blechová Wolkrova 43 Bratislava