Vytvoriť faktúru

EKOHAUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno EKOHAUS
Stav Zrušená
IČO 35713135
DIČ 2020217782
IČ DPH SK2020217782
Dátum vzniku 26 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKOHAUS
Saratovská 5
84102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 117 741 €
Zisk 20 765 €
Aktíva 21 036 €
Vlastný kapitál -43 529 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0264361701
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 8,089
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 927
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 927
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 927
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,221
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 5,731
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 5,731
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 490
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 878
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -388
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 941
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 941
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,089
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -39,210
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -67,942
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 8
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -67,950
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 20,765
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 47,299
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,195
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,195
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 45,104
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) -9,021
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -9,021
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 43,604
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,755
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,306
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,460
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 117,741
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 117,741
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 117,741
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 94,472
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,484
D. Služby (účtová skupina 51) 25,099
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 63,363
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 46,656
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15,382
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,325
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 28
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 430
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 430
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 68
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 23,269
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 87,158
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,544
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,544
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,544
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 21,725
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 20,765
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2016