Vytvoriť faktúru

D.A.L.I.-M.N. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno D.A.L.I.-M.N.
IČO 35713208
DIČ 2020217914
IČ DPH SK2020217914
Dátum vzniku 26 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo D.A.L.I.-M.N.
Tureň 385
90301
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 430 897 €
Zisk 78 419 €
Vlastný kapitál 1 246 069 €
Kontaktné informácie
Email tab-mezica@tab-mezica.sk
Phone(s) 0245918080, 0245918230, 0245918240, 0245918253
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,194,143
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,110,267
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,110,267
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 191,105
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 778,822
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 140,340
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,077,445
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,331,383
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 826,107
3. Výrobky (123) - /194/ 1,971
4. Zvieratá (124) - /195/ 40
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 503,265
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 670,048
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 665,938
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 665,938
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,110
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 14,910
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 14,910
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 61,104
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,617
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 59,487
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 6,431
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 6,431
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,194,143
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,278,848
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,122,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,122,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 930,599
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 7,507
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 7,507
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 140,323
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 140,323
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 78,419
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 914,480
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,133
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,133
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 733,068
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 575,534
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 575,534
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 27,706
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,191
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,446
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 119,191
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 12,113
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 12,113
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 167,166
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 815
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 815
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,387,501
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,430,897
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,603,089
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 348,455
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 435,958
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 13,388
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 30,007
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,313,707
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,380,350
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 402,857
D. Služby (účtová skupina 51) 224,519
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 135,771
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 96,188
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 33,810
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,773
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,728
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 130,172
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 130,172
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 4,747
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -118
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 31,681
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 117,190
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 379,776
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 29
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 29
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,562
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,625
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,625
O. Kurzové straty (563) 42
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,895
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,533
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 112,657
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 34,238
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 34,238
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 78,419
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35713208 DIČ: 2020217914 IČ DPH: SK2020217914
 • Sídlo: D.A.L.I.-M.N., Tureň 385, 90301, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Marca 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Munir Pašagič 366 Tureň 903 01 01.07.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Munir Pašagič 561 000 € (50%) 366 Tureň 903 01
  Fata Pašagič 561 000 € (50%) 366 Tureň 903 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.10.2010Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   obstarávanie služieb spojených so správou a údržbou bytového/nebytového fondu
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   24.10.2007Nové predmety činnosti:
   montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení
   23.10.2007Zrušeny predmety činnosti:
   opravy elektrických strojov a prístrojov
   19.10.2005Nové predmety činnosti:
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, destilátov a piva
   predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
   Noví spoločníci:
   Munir Pašagič 366 Tureň 903 01
   Fata Pašagič 366 Tureň 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   Munir Pašagič 366 Tureň 903 01 Vznik funkcie: 01.07.1997
   18.10.2005Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Zrušeny spoločníci:
   Fata Pašagič Čsl. Parašutistov 217/31 Bratislava 831 03
   Munir Pašagič Čsl. Parašutistov 217/31 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Munir Pašagič Čsl. Parašutistov 217/31 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 01.07.1997
   29.06.2004Noví spoločníci:
   Fata Pašagič Čsl. Parašutistov 217/31 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Munir Pašagič Čsl. Parašutistov 217/31 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 01.07.1997
   28.06.2004Zrušeny spoločníci:
   Fata Pašagičová Novinárska 7 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Munir Pašagič Novinárska 7 Bratislava 831 03
   11.10.2002Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   10.10.2002Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   19.07.1999Nové sidlo:
   385 Tureň 903 01
   Noví spoločníci:
   Fata Pašagičová Novinárska 7 Bratislava 831 03
   18.07.1999Zrušené sidlo:
   Bojnická 10 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Fata Pašagičová Novinárska 7 Bratislava 831 03
   17.09.1998Nové sidlo:
   Bojnická 10 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Munir Pašagič Čsl. Parašutistov 217/31 Bratislava 831 03
   Fata Pašagičová Novinárska 7 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   16.09.1998Zrušené sidlo:
   J.Stanislava 37 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Fata Pašagičová Novinárska 7 Bratislava 831 03
   Ing. Viola Šuterová , CSc. Sklabinská 6 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Viola Šuterová Sklabinská 6 Bratislava 831 06
   06.03.1998Noví spoločníci:
   Fata Pašagičová Novinárska 7 Bratislava 831 03
   05.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Munir Pašagič Novinárska 7 Bratislava 831 03
   02.09.1997Nové predmety činnosti:
   výroba elektrických akumulátorov a batérií
   výroba galvanických článkov a primárnych batérií
   Noví spoločníci:
   Munir Pašagič Novinárska 7 Bratislava 831 03
   Ing. Viola Šuterová , CSc. Sklabinská 6 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Munir Pašagič Novinárska 7 Bratislava 831 03
   01.09.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viola Šuterová , CSc. Sklabinská 6 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   26.03.1997Nové obchodné meno:
   D.A.L.I.-M.N., s.r.o.
   Nové sidlo:
   J.Stanislava 37 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   leasing a prenájom hnuteľných vecí
   sprostredkovateľská činnosť
   factoring a forfaiting
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   opravy elektrických strojov a prístrojov
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Viola Šuterová , CSc. Sklabinská 6 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Viola Šuterová Sklabinská 6 Bratislava 831 06