Vytvoriť faktúru

D.A.L.I.-M.N. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno D.A.L.I.-M.N.
IČO 35713208
DIČ 2020217914
IČ DPH SK2020217914
Dátum vzniku 26 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo D.A.L.I.-M.N.
90301
Tureň
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 539 233 €
Zisk 160 068 €
Vlastný kapitál 1 246 069 €
Kontaktné informácie
Email tab-mezica@tab-mezica.sk
Phone(s) 0245918080, 0245918230, 0245918240, 0245918253
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,385,180
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,045,512
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,045,512
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 191,105
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 732,370
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 101,519
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 20,518
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,333,627
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,128,897
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 816,817
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 1,232
3. Výrobky (123) - /194/ 679
4. Zvieratá (124) - /195/ 40
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 310,129
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 540,933
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 540,258
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 540,258
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 675
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 69,328
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 69,328
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 594,469
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,697
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 592,772
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 6,041
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 6,041
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,385,180
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,438,916
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,122,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,122,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 930,599
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 12,646
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 12,646
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 213,603
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 213,603
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 160,068
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 946,264
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,665
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,665
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 805,283
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 559,692
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 559,692
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 96,332
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,212
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,040
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 140,007
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 6,158
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 6,158
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 133,158
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,419,528
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,539,233
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,073,280
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 1,070,824
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 275,424
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -61
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 71,441
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 48,325
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,312,907
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,730,720
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,173,285
D. Služby (účtová skupina 51) 115,194
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 136,765
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 96,549
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 33,349
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,867
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,876
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 98,445
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 98,445
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 4,528
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 51,094
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 226,326
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 400,268
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 46
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 11
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 11
XII. Kurzové zisky (663) 35
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,533
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 10,254
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 10,254
O. Kurzové straty (563) 18
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,261
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,487
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 214,839
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 54,771
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 54,771
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 160,068
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2017