Vytvoriť faktúru

plettac security Slovensko - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno plettac security Slovensko
IČO 35713372
DIČ 2020250067
IČ DPH SK2020250067
Dátum vzniku 01 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo plettac security Slovensko
Matúškova 7
02601
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 480 352 €
Zisk -221 633 €
Aktíva 1 155 404 €
Vlastný kapitál 698 600 €
Kontaktné informácie
Email plettac@plettac-security.com
Phone(s) 0435320444, 00435320444, 0910215215
Fax(es) 0435320446
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 592,493
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 250,370
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 2,416
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 2,416
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 236,502
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 39,141
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 154,248
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 43,113
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 11,452
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 11,452
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 340,866
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 286,041
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 286,041
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 98,423
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 33,125
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33,125
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,266
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 61,032
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 -43,598
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 49,967
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -93,565
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,257
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,257
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 592,493
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 309,906
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 2,348
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 10,539
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 10,539
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -223
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) -223
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 485,875
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 495,074
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -9,199
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -221,633
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 282,587
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,761
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,761
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 275,041
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 99,060
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 99,060
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 167,198
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,706
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,475
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,262
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 340
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,785
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,785
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 480,352
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 408,583
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 54,936
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 15,930
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 903
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 692,895
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 317,259
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 26,933
D. Služby (účtová skupina 51) 191,881
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 99,488
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 71,030
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 25,752
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,706
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,825
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 28,936
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 28,936
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 19,006
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,567
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -212,543
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -72,554
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,090
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 5,043
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 5,043
O. Kurzové straty (563) 2,344
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,703
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,090
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -221,633
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -221,633
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35713372 DIČ: 2020250067 IČ DPH: SK2020250067
 • Sídlo: plettac security Slovensko, Matúškova 7, 02601, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Apríla 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.05.2004Nové sidlo:
   Matúškova 7 Dolný Kubín 026 01
   28.05.2004Zrušené sidlo:
   Miletičova 23 Bratislava 820 06
   18.05.2004Noví spoločníci:
   HDS s.r.o. Matúškova 7 Dolný Kubín 026 01
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Murín Jasenovská 481 Oravská Lesná 029 57 Vznik funkcie: 11.05.2004
   17.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivo Hlisnikovský Kľukatá 43 Bratislava 821 05
   Ladislav Krechňák 303 Vlčkovce 919 23
   Denisa Ružičková Novosvetská 3 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivo Hlisnikovský Kľukatá 43 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 23.01.2004
   12.03.2004Noví spoločníci:
   Ing. Ivo Hlisnikovský Kľukatá 43 Bratislava 821 05
   Ladislav Krechňák 303 Vlčkovce 919 23
   Denisa Ružičková Novosvetská 3 Bratislava 811 06
   11.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivo Hlisnikovský Kľukatá 43 Bratislava 821 05
   09.02.2004Noví spoločníci:
   Ing. Ivo Hlisnikovský Kľukatá 43 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivo Hlisnikovský Kľukatá 43 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 23.01.2004
   08.02.2004Zrušeny spoločníci:
   plettac electronics security GmbH. Würzburgerstrasse 15 Fürth Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karl-Heinz Tonk Am Kinnbach 1 45889 Gelsenkirchen SRN Vznik funkcie: 03.02.2003 Skončenie funkcie: 23.01.2004
   07.04.2003Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Karl-Heinz Tonk Am Kinnbach 1 45889 Gelsenkirchen SRN Vznik funkcie: 03.02.2003 Skončenie funkcie: 23.01.2004
   06.04.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivo Hlisnikovský Kľukatá 1662/43 Bratislava - Ružinov Vznik funkcie: 16.11.1998 Skončenie funkcie: 23.12.2002
   31.01.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivo Hlisnikovský Kľukatá 1662/43 Bratislava - Ružinov Vznik funkcie: 16.11.1998 Skončenie funkcie: 23.12.2002
   30.01.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivo Hlisnikovský Kľukatá 1662/43 Bratislava - Ružinov
   17.04.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivo Hlisnikovský Kľukatá 1662/43 Bratislava - Ružinov
   16.04.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivo Hlisnikovský Okružná 2060 Dolný Kubín
   26.03.1999Nové predmety činnosti:
   poskytovanie technickej služby - predaj, montáž, oprava a údržba zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osôb pred neoprávnenými zásahmi
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivo Hlisnikovský Okružná 2060 Dolný Kubín
   25.03.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Johannes Lützow Hackhofergasse 9a/II/15 Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Hurbanovo nám. 491/1 Bratislava
   17.04.1998Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Johannes Lützow Hackhofergasse 9a/II/15 Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Hurbanovo nám. 491/1 Bratislava
   16.04.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Jaroslav Ružička , CSc. Haburská 16 Bratislava 821 02
   17.12.1997Noví spoločníci:
   plettac electronics security GmbH. Würzburgerstrasse 15 Fürth Spolková republika Nemecko
   16.12.1997Zrušeny spoločníci:
   plettac electronics security GmbH. plettacplatz Plettenberg 588 40 Spolková republika Nemecko
   01.04.1997Nové obchodné meno:
   plettac security Slovensko s.r.o.
   Nové sidlo:
   Miletičova 23 Bratislava 820 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom priemyselných výrobkov
   Noví spoločníci:
   plettac electronics security GmbH. plettacplatz Plettenberg 588 40 Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Jaroslav Ružička , CSc. Haburská 16 Bratislava 821 02