Vytvoriť faktúru

URBICOM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno URBICOM
IČO 35713402
DIČ 2020267282
IČ DPH SK2020267282
Dátum vzniku 01 Apríla 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo URBICOM
Dr. Vl. Clementisa 10
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 168 750 €
Zisk -843 846 €
Aktíva 13 172 260 €
Vlastný kapitál 1 638 243 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0255561038, 0248282828
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 10,562,133
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 8,431,936
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 6,260,001
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 4,950,865
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 634,539
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 25,454
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 649,143
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 2,171,935
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 1,554,092
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 37,843
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 580,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,115,022
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,098,363
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 26,408
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 26,408
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,343
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,067,612
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 16,659
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,056
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 15,603
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 15,175
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 5,221
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 9,954
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,562,133
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 895,746
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,200
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,200
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 1,335,749
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 21,636
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 18,317
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 3,319
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 349,007
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,560,032
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,211,025
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -843,846
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,666,387
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 5,007,167
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 5,006,730
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 437
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,540,365
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 119,321
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 119,321
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,400,869
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,590
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,678
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,581
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,326
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 118,855
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 71,040
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 47,815
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 164,808
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 168,750
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 164,808
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,942
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 952,558
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 23,417
D. Služby (účtová skupina 51) 191,349
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 89,261
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 63,801
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 21,834
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,626
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,788
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 60,933
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 60,933
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 7,563
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 572,247
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -783,808
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -49,958
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,243
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,243
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1,243
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 60,320
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) -1,308
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 60,719
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 60,719
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 909
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -59,077
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -842,885
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 961
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -843,846
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35713402 DIČ: 2020267282 IČ DPH: SK2020267282
 • Sídlo: URBICOM, Dr. Vl. Clementisa 10, 82102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Apríla 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Dušan Peško člen Sv. Vincenta 5850/4 Bratislava 821 02 27.06.2007
  Ing. Janka Struhárová predseda Pri Hornej skalke 1098/4 Svätý Jur 900 21 27.06.2007
  Ing. Juraj Rehák člen Stanekova 21 Bratislava 841 03 05.07.2008
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.07.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Rehák - člen Stanekova 21 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 05.07.2008
   21.07.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Boris Randa Grösslingová 2471/59 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 11.08.2003
   23.01.2008Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   automatizované spracovanie dát
   31.07.2007Nové sidlo:
   Dr. Vl. Clementisa 10 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Peško - člen Sv. Vincenta 5850/4 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 27.06.2007
   Ing. Janka Struhárová - predseda Pri Hornej skalke 1098/4 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 27.06.2007
   30.07.2007Zrušené sidlo:
   Šoltésovej 2 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Bartošovič - predseda Podzámocká 180/13 Častá 900 89 Vznik funkcie: 29.03.1999
   Ing. Janka Struhárová - člen Pri Hornej skalke 1098/4 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 29.03.1999
   06.10.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Bartošovič - predseda Podzámocká 180/13 Častá 900 89 Vznik funkcie: 29.03.1999
   05.10.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Bartošovič - predseda Leškova 8 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 29.03.1999
   02.02.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Boris Randa Grösslingová 2471/59 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 11.08.2003
   01.02.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Reháková - člen Stanekova 21 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 29.03.1999 Skončenie funkcie: 11.08.2003
   10.12.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Bartošovič - predseda Leškova 8 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 29.03.1999
   Ing. Mária Reháková - člen Stanekova 21 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 29.03.1999 Skončenie funkcie: 11.08.2003
   Ing. Janka Struhárová - člen Pri Hornej skalke 1098/4 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 29.03.1999
   09.12.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Bartošovič - predseda Leškova 8 Bratislava 811 04
   Ing. Mária Reháková - člen Stanekova 21 Bratislava 841 03
   Ing. Janka Struhárová - člen Pri Hornej skalke 1098/4 Svätý Jur 900 21
   14.06.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Bartošovič - predseda Leškova 8 Bratislava 811 04
   13.06.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Chren - predseda Gorkého 8 Bratislava 811 01
   26.04.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Reháková - člen Stanekova 21 Bratislava 841 03
   Ing. Janka Struhárová - člen Pri Hornej skalke 1098/4 Svätý Jur 900 21
   25.04.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Rehák - člen Stanekova 21 Bratislava 841 03
   Ing. Peter Struhár - člen Pri Hornej skalke 1098/4 Svätý Jur
   01.04.1997Nové obchodné meno:
   URBICOM, a.s.
   Nové sidlo:
   Šoltésovej 2 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj nehnuteľností
   správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
   stavba budov
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb (vrátane vybavenosti sídliskových celkov)
   prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
   realitné agentúry
   prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
   prenájom motorových vozidiel
   leasing
   faktoring, forfaiting, vymáhanie pohľadávok
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Chren - predseda Gorkého 8 Bratislava 811 01
   Ing. Ladislav Rehák - člen Stanekova 21 Bratislava 841 03
   Ing. Peter Struhár - člen Pri Hornej skalke 1098/4 Svätý Jur