Vytvoriť faktúru

Slovenský odpadový priemysel - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 14.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Slovenský odpadový priemysel
IČO 35713411
DIČ 2020227715
IČ DPH SK2020227715
Dátum vzniku 26 Marca 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Slovenský odpadový priemysel
Dvořákovo nábrežie 10
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 890 839 €
Zisk 263 064 €
Aktíva 4 730 340 €
Vlastný kapitál 2 306 921 €
Kontaktné informácie
Email skladka@jtfg.sk
Phone(s) 0264774348, 0264774349, 0259418380
Dátum aktualizácie údajov: 14.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,982,070
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,020,216
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,020,216
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 932,693
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 87,523
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,911,747
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 39,762
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 39,762
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,581,936
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 17,535
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 17,535
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 2,462,987
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 101,414
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 290,049
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,220
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 288,829
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 50,107
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 25,000
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 25,000
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 107
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,982,070
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,433,479
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,891,830
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,891,830
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 394,408
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 394,408
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -115,823
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 354,310
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -470,133
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 263,064
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,548,591
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 526
12. Odložený daňový záväzok (481A) 526
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,448,065
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,421,437
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,421,437
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,319
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 943
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 24,336
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 30
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 100,000
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 100,000
Dátum aktualizácie údajov: 14.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,906,248
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,890,839
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 37,540
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,530,830
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 322,469
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,652,065
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 847
D. Služby (účtová skupina 51) 759,859
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 32,102
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 23,101
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 8,447
4. Sociálne náklady (527, 528) 554
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 13,756
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 18,416
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 18,416
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,703,439
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 15,283
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 108,363
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 238,774
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -723,166
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 24,283
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 24,283
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 24,283
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,892
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 7,970
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 7,970
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 922
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 15,391
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 254,165
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -8,899
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 23,484
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -32,383
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 263,064
Dátum aktualizácie údajov: 14.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 14.12.2016