Vytvoriť faktúru

Slovenský odpadový priemysel - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Slovenský odpadový priemysel
IČO 35713411
DIČ 2020227715
IČ DPH SK2020227715
Dátum vzniku 26 Marca 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Slovenský odpadový priemysel
Dvořákovo nábrežie 10
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 134 484 €
Zisk -136 506 €
Aktíva 4 730 340 €
Vlastný kapitál 2 306 921 €
Kontaktné informácie
Email skladka@jtfg.sk
Phone(s) 0264774348, 0264774349, 0259418380
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,048,114
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,832,862
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,832,862
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 2,415,976
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 309,942
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 16,155
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 90,789
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,208,628
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 8,431
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 8,431
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,944,391
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,944,383
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,944,383
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 8
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 255,806
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 773
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 255,033
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 6,624
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,082
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 2,542
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,048,114
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,170,415
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,891,830
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,891,830
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 394,408
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 394,408
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 20,683
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 354,310
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -333,627
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -136,506
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,792,694
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,182
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 604
12. Odložený daňový záväzok (481A) 1,578
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 173,222
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 173,222
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,068,492
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 119,649
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 119,649
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,269
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 903
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 318,340
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 628,331
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 597
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 597
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,548,201
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 85,005
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 70,026
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 14,979
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,134,323
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,134,484
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 210,800
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,907,045
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,639
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,091,166
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 11,536
D. Služby (účtová skupina 51) 81,690
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 60,217
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 40,749
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 14,129
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,339
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 10,091
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 45,669
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 45,669
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,814,260
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 8,135
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 59,568
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 43,318
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 117,574
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,922
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,922
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1,922
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 178,502
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 178,085
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 178,085
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 417
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -176,580
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -133,262
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,244
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,244
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -136,506
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015