Vytvoriť faktúru

HABITAT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HABITAT
IČO 35713429
DIČ 2020977244
IČ DPH SK7020000889
Dátum vzniku 01 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HABITAT
Saratovská 4
84102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 134 213 €
Zisk 3 128 €
Aktíva 836 710 €
Vlastný kapitál 502 857 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 890,560
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 361,189
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 71,084
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 8,626
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 60,959
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,499
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 290,105
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 290,105
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 528,157
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 84,301
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 84,301
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 443,099
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 419,162
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 419,162
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 23,231
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 706
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 757
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 330
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 427
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,214
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 1,214
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 890,560
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 505,984
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 663,878
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 663,878
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -161,022
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 112,251
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -273,273
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,128
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 384,568
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 304
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 304
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 368,388
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 167,075
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 167,075
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 183,940
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 16,380
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 909
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 84
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 26,519
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 26,519
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,006
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) -13,649
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 8
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 8
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 134,214
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 134,213
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 78,663
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 11,550
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 44,000
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 129,297
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 11,032
D. Služby (účtová skupina 51) 45,371
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 13,330
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 9,516
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,750
4. Sociálne náklady (527, 528) 64
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 728
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 12,615
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 12,615
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 46,000
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 221
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,916
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 33,810
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 828
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 655
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 655
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 173
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -828
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,088
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,128
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015