Vytvoriť faktúru

Roman Restaurants - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Roman Restaurants
IČO 35713488
DIČ 2020979642
IČ DPH SK2020979642
Dátum vzniku 02 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Roman Restaurants
Tyršovo nábrežie 12
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 621 553 €
Zisk 10 792 €
Aktíva 203 538 €
Vlastný kapitál 37 859 €
Kontaktné informácie
Email romanrestaurants@romanrestaurants.sk
Phone(s) 0911455415, 0903445214
Mobile phone(s) 0903445214
Dátum aktualizácie údajov: 02.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 874,100
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 593,323
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 593,323
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 59,000
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 534,323
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 278,409
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,394
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,394
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 200,752
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 146,746
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 146,746
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 54,006
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 75,263
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 19,373
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 55,890
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,368
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,368
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 874,100
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 48,651
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 350
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 350
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 30,509
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 30,509
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,792
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 825,449
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 32,348
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,401
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 29,947
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 378,600
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 130,394
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 75,451
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 75,451
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 44,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,128
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,867
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,948
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,107
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,107
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 280,000
Dátum aktualizácie údajov: 02.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 614,166
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 621,553
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 614,166
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,387
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 595,499
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 303,013
D. Služby (účtová skupina 51) 145,332
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 105,249
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 78,628
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 26,029
4. Sociálne náklady (527, 528) 592
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 353
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 37,095
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 37,095
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,457
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 26,054
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 165,821
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 80
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 80
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 80
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,660
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 5,385
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 5,385
O. Kurzové straty (563) 6
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,269
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,580
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 14,474
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,682
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,682
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 10,792
Dátum aktualizácie údajov: 02.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 02.02.2016