Vytvoriť faktúru

TVG Klima Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno TVG Klima Slovakia
IČO 35713518
DIČ 2020249671
IČ DPH SK2020249671
Dátum vzniku 27 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TVG Klima Slovakia
Za stanicou 1
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 357 491 €
Zisk 44 737 €
Aktíva 199 810 €
Vlastný kapitál 151 748 €
Kontaktné informácie
Email drystar@tvg-klima.sk
Phone(s) 0244630924, 44630924
Mobile phone(s) 0903434398, 0903464691
Fax(es) 0244630926
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 23,434
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 23,434
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 21,499
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 156,536
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 60,485
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 19,122
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 70,288
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 179,970
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 96,485
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 44,445
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 44,737
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 83,485
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 10,302
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 68,866
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 32,092
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 12,457
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,613
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 22,704
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,317
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 357,491
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 13,768
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 335,024
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,699
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 300,429
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 12,119
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 27,708
C. Služby (účtová skupina 51) 91,689
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 148,330
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 715
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 628
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 14,880
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,360
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 57,062
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 217,276
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 10
X. Výnosové úroky (662) 10
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 201
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 201
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -191
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 56,871
P. Daň z príjmov (591, 595) 12,134
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 44,737
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016