Vytvoriť faktúru

ACD INVEST - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ACD INVEST
IČO 35713534
DIČ 2020266919
IČ DPH SK2020266919
Dátum vzniku 20 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ACD INVEST
Ivánska cesta 4336/15
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 68 026 €
Zisk -2 481 €
Aktíva 124 659 €
Vlastný kapitál -17 359 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 252,656
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 121,702
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 119,202
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 119,202
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 2,500
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 2,500
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,954
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,823
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,823
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,823
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,131
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 515
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,616
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 123,000
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 123,000
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 252,656
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -19,840
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -23,998
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -23,998
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,481
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 132,496
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 33,206
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 33,206
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 98,990
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,119
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,119
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 97,000
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 871
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 300
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 300
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 140,000
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 140,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 68,026
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 68,026
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 69,380
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 21
D. Služby (účtová skupina 51) 69,359
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,354
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,354
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 168
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 168
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -167
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,521
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,481
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015