Vytvoriť faktúru

RASCO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno RASCO
IČO 35713658
DIČ 2020250991
IČ DPH SK2020250991
Dátum vzniku 03 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RASCO
Račianska 71
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 597 092 €
Zisk 24 882 €
Aktíva 1 081 755 €
Vlastný kapitál 49 070 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421249246495, +421244458117, +421244371474, +421244251389
Fax(es) 0244458117
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 28,023
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 28,023
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 28,023
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 617,810
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 501,172
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 439
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 21,148
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 645,833
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 73,952
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 8,299
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 8,299
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 40,771
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 24,882
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 571,881
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,485
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 570,384
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 443,151
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 4,418
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 347
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 122,468
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 12
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 4,597,092
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,011,843
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 584,936
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 42
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 271
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 4,560,301
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 3,870,558
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 28,303
C. Služby (účtová skupina 51) 587,214
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 58,726
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 447
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,827
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,226
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 36,791
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 110,704
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 52
X. Výnosové úroky (662) 2
XI. Kurzové zisky (663) 50
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,799
N. Kurzové straty (563) 359
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,440
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,747
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 35,044
P. Daň z príjmov (591, 595) 10,162
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 24,882
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015