Vytvoriť faktúru

E.P. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 21.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno E.P.
IČO 35714271
DIČ 2020220477
IČ DPH SK2020220477
Dátum vzniku 10 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo E.P.
Lamačská cesta 111
84103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 707 719 €
Zisk 5 182 €
Aktíva 163 582 €
Vlastný kapitál 63 691 €
Kontaktné informácie
Email obchod@asep.sk
Phone(s) 0252444229, 0263537976
Fax(es) 02635379768, 0263537978
Dátum aktualizácie údajov: 21.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 38,812
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 38,812
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 38,812
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 100,009
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 45,041
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 24,606
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,020
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 138,821
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 36,454
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 23,968
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,182
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 102,367
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 6,959
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 82,692
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 57,796
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 9,596
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 8,284
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 7,016
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,130
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 11,586
Dátum aktualizácie údajov: 21.06.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 707,719
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 141,272
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 562,794
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 530
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,123
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 693,939
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 116,579
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 74,372
C. Služby (účtová skupina 51) 354,396
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 127,511
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,362
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 13,949
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,770
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 13,780
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 158,719
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 3,996
M. Nákladové úroky (562) 1,831
N. Kurzové straty (563) 4
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,161
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,995
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 9,785
P. Daň z príjmov (591, 595) 4,603
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,182
Dátum aktualizácie údajov: 21.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 21.06.2016