Vytvoriť faktúru

AGROSPRA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AGROSPRA
IČO 35714301
DIČ 2020267260
IČ DPH SK2020267260
Dátum vzniku 20 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AGROSPRA
Podzáhradná 70
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 793 826 €
Zisk -129 235 €
Aktíva 4 937 770 €
Vlastný kapitál 1 317 355 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421245520851
Fax(es) 0245520851, 0245520852
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,157,365
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 944,131
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 837,931
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 543,207
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 247,322
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 16,006
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 4,846
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 1,550
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 25,000
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 106,200
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 106,200
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,208,755
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 61,271
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 61,271
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,933,026
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,383,528
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,383,528
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 1,423
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,968
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 537,107
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 214,458
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,470
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 212,988
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,479
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 102
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,377
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,157,365
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,186,460
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 172,609
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 172,609
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 17,261
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 17,261
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,125,825
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,125,825
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -129,235
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,970,905
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,815,591
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 2,802,048
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 2,802,048
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,351
12. Odložený daňový záväzok (481A) 10,192
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 152,614
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 145,430
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 145,430
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 783
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 513
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,424
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,464
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,700
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,700
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,596,447
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,793,826
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,570,743
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 25,704
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 148,675
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 48,704
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,898,527
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,417,858
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 13,772
D. Služby (účtová skupina 51) 57,466
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 27,095
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 19,000
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,639
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,456
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 12,998
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 24,915
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 24,915
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 135,599
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 96,221
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 112,603
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -104,701
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 107,351
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,958
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 1,861
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 1,861
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 80
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 80
XII. Kurzové zisky (663) 17
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,004
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 7,253
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 7,253
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,751
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,046
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -111,747
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 17,488
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 17,233
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 255
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -129,235
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35714301 DIČ: 2020267260 IČ DPH: SK2020267260
 • Sídlo: AGROSPRA, Podzáhradná 70, 82106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Marca 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Cyril Syč Čremchová 2E Bratislava - Nové Mesto 831 01 20.03.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Iveta Syčová 172 609 € (100%) Čremchová 2E Bratislava 831 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.05.2015Noví spoločníci:
   Ing. Iveta Syčová Čremchová 2E Bratislava 831 01
   06.05.2015Zrušeny spoločníci:
   Cyril Syč Čremchová 2 E Bratislava 831 01
   20.06.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Holop Vinohradnícka 186/76 Šaľa 927 01
   06.11.2013Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   05.11.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   21.10.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Holop - funkcia konateľa začína dňom 22.1.2002 Vinohradnícka 76 Šaľa 927 01
   16.04.2004Noví spoločníci:
   Cyril Syč Čremchová 2 E Bratislava 831 01
   15.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Demian Macák , CSc. Viktora Palkovicha 1460/2 Kolárovo
   Ing. Cyril Syč Čremchová 2E Bratislava - Nové Mesto 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Demian Macák , CSc. Viktora Palkovicha 1460/2 Kolárovo Vznik funkcie: 25.04.2001
   30.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Cyril Syč Čremchová 2E Bratislava - Nové Mesto 831 01 Vznik funkcie: 20.03.1997
   Ing. Demian Macák , CSc. Viktora Palkovicha 1460/2 Kolárovo Vznik funkcie: 25.04.2001
   29.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Demian Macák , CSc. Viktora Palkovicha 1460/2 Kolárovo
   Ing. Cyril Syč Pečnianska 3 Bratislava
   18.02.2002Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   usporadúvanie veľtrhov a predajných výstav
   predaj jedov v maloobchode - predaj agrochemikálií
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Holop Vinohradnícka 186/76 Šaľa 927 01
   Ing. Cyril Syč Čremchová 2E Bratislava - Nové Mesto 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Holop - funkcia konateľa začína dňom 22.1.2002 Vinohradnícka 76 Šaľa 927 01
   17.02.2002Zrušeny predmety činnosti:
   raklamná a propagačná činnosť
   sporadúvanie veľtrhov a predajných výstav
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Cyril Syč Pečnianska 3 Bratislava
   18.05.2001Nové obchodné meno:
   AGROSPRA spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Demian Macák , CSc. Viktora Palkovicha 1460/2 Kolárovo
   Ing. Cyril Syč Pečnianska 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Demian Macák , CSc. Viktora Palkovicha 1460/2 Kolárovo
   17.05.2001Zrušené obchodné meno:
   SYMAX spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Macko Palárikova 10 Bratislava
   Michal Nemeš Okružná 17 Trnava
   Ing. Cyril Syč Pečnianska 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Macko Palárikova 10 Bratislava
   Michal Nemeš Okružná 17 Trnava
   01.06.1998Nové sidlo:
   Podzáhradná 70 Bratislava 821 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Macko Palárikova 10 Bratislava
   Michal Nemeš Okružná 17 Trnava
   Ing. Cyril Syč Pečnianska 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Michal Nemeš Okružná 17 Trnava
   31.05.1998Zrušené sidlo:
   Palárikova 10 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Macko Palárikova 10 Bratislava
   Ing. Cyril Syč Pečnianska 3 Bratislava
   20.03.1997Nové obchodné meno:
   SYMAX spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Palárikova 10 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   obstarávanie a sprostredkovanie prepravných služieb
   prenájom a leasing spotrebného a priemyselného tovaru
   raklamná a propagačná činnosť
   sporadúvanie veľtrhov a predajných výstav
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Macko Palárikova 10 Bratislava
   Ing. Cyril Syč Pečnianska 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Macko Palárikova 10 Bratislava
   Ing. Cyril Syč Pečnianska 3 Bratislava