Vytvoriť faktúru

EDUFARM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno EDUFARM
IČO 35714433
DIČ 2020241278
IČ DPH SK2020241278
Dátum vzniku 09 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EDUFARM
Nová Rožňavská 3
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 119 519 €
Zisk 11 829 €
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 7,655
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 7,655
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 7,655
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 45,255
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 10,125
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 252
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 34,526
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 52,910
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -198
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 332
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -19,662
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 11,829
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 53,108
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 3,177
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 48,925
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,362
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 8,675
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,078
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 31,810
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,006
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 119,519
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 119,519
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 103,968
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,637
C. Služby (účtová skupina 51) 65,017
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 30,621
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 111
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,380
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 140
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 62
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 15,551
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 50,865
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,336
M. Nákladové úroky (562) 676
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 660
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,334
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 14,217
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,388
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 11,829
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016