Vytvoriť faktúru

EMPRO SERVIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EMPRO SERVIS
IČO 35714476
DIČ 2020227726
IČ DPH SK2020227726
Dátum vzniku 04 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EMPRO SERVIS
Pyrenejská 7
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 59 660 €
Zisk 5 358 €
Kontaktné informácie
Email emproservis@gmail.com
Phone(s) 0905615760, 0905615760, 0908997908, 0908997908
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 61,040
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 30,728
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 30,728
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 30,728
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 29,473
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 11,978
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 11,776
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,776
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 202
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 17,495
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,469
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 16,026
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 839
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 839
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 61,040
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 12,743
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,700
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,700
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 685
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 685
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,358
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 48,297
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 244
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 244
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 13,839
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 512
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 512
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,925
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 867
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 540
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,995
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 214
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 214
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 34,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 59,601
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 59,660
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 12
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 59,589
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 59
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 51,695
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 10
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,659
D. Služby (účtová skupina 51) 9,148
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 17,117
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 12,347
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,346
4. Sociálne náklady (527, 528) 424
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,062
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 15,867
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 15,867
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 361
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,471
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,965
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 43,784
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 103
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 103
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 103
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,182
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,020
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,020
O. Kurzové straty (563) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 161
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,079
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,886
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,528
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,528
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,358
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015