Vytvoriť faktúru

K.T.I., družstvo - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno K.T.I., družstvo
IČO 35714689
DIČ 2020250155
IČ DPH SK2020250155
Dátum vzniku 11 Apríla 1997
Právna forma Družstvo
Sídlo K.T.I., družstvo
Banšelova 2/5940
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 65 239 €
Zisk -17 811 €
Aktíva 100 845 €
Vlastný kapitál 7 953 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421243331641, +421243331643, +421244257067
Fax(es) 0243335466
Dátum aktualizácie údajov: 09.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 58,926
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 58,926
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,164
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 21,666
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 11,663
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,157
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,846
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 80,592
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -22,679
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 1,660
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 1,660
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 829
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -7,357
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -17,811
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 103,271
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 97,712
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 862
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 4,037
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,540
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 89,273
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 628
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,931
Dátum aktualizácie údajov: 09.01.2017
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 65,239
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 63,458
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,100
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 681
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 78,952
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,793
C. Služby (účtová skupina 51) 18,405
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 34,601
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 632
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,188
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 2,618
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,715
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -13,713
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 36,260
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 3,139
M. Nákladové úroky (562) 1,495
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,644
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,138
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -16,851
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -17,811
Dátum aktualizácie údajov: 09.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 09.01.2017