Vytvoriť faktúru

i - COMMERCE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno i - COMMERCE
IČO 35715022
Dátum vzniku 26 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo i - COMMERCE
Rajtákova 62
84103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 238 585 €
Zisk 40 871 €
Aktíva 321 607 €
Vlastný kapitál 299 911 €
Kontaktné informácie
Email info@zlavonator.sk
Phone(s) 0911727052, 0262520617
Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 361,149
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,441
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,441
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,441
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 345,066
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 4,766
3. Výrobky (123) - /194/ 4,766
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 75,058
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 37,794
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 37,794
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 37,264
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 265,242
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 193
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 265,049
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 14,642
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 503
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 14,139
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 361,149
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 340,782
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 292,247
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 292,247
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 40,871
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 20,264
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 514
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 514
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 19,750
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 17,423
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,423
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 404
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 215
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 469
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,239
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 103
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 103
Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 237,556
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 238,585
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 237,556
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,029
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 184,646
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 14,762
D. Služby (účtová skupina 51) 146,757
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 13,649
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 9,845
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,756
4. Sociálne náklady (527, 528) 48
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 9
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,614
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,614
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 2,893
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,962
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 53,939
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 76,037
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 271
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 270
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 270
XII. Kurzové zisky (663) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 234
O. Kurzové straty (563) 12
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 222
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 37
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 53,976
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 13,105
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 13,105
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 40,871
Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016