Vytvoriť faktúru

HOTEL REMY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HOTEL REMY
IČO 35715367
DIČ 2020227979
IČ DPH SK2020227979
Dátum vzniku 16 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HOTEL REMY
Stará Vajnorská cesta 37
83218
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 309 291 €
Zisk 674 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244455063
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 835,340
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 828,701
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 751,021
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 6,639
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 38,019
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 5,623
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,911
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 873,359
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 298,319
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 651,995
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 651,995
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,355
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -355,705
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 674
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 575,040
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 571,278
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 8,193
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 11,996
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,833
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 547,256
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,762
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 309,291
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 48,781
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 212,099
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 48,411
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 305,767
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 19,182
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 30,865
C. Služby (účtová skupina 51) 21,513
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 154,615
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,328
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 69,896
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,368
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,524
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 189,320
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,851
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,851
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,850
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 674
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 674
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015