Vytvoriť faktúru

GEO-KOD - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno GEO-KOD
IČO 35715456
DIČ 2020218178
IČ DPH SK2020218178
Dátum vzniku 21 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GEO-KOD
Karloveská 24
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 690 893 €
Zisk 81 008 €
Kontaktné informácie
Email geokod@geokod.sk
Phone(s) 0244646551, 0244646553
Mobile phone(s) +421905509168, 0905509168
Fax(es) 0244646552
Dátum aktualizácie údajov: 04.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,574,844
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,351,414
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 481
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 481
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,350,933
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 206,097
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 819,099
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 325,737
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,217,966
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 862
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 862
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 10,125
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 10,125
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,125
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,158,239
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,156,858
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,156,858
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 1,290
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 91
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 48,740
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 36,162
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 12,578
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,464
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 5,464
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,574,844
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 320,047
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 231,736
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 231,736
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 81,008
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,205,894
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,040,796
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,078
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 1,017,189
12. Odložený daňový záväzok (481A) 19,529
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,021,982
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 647,244
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 647,244
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 262,876
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 81,702
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 18,701
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,459
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 26,480
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 26,480
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 116,636
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 48,903
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 48,903
Dátum aktualizácie údajov: 04.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,592,987
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,690,893
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,595,981
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 94,912
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,548,271
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 134,724
D. Služby (účtová skupina 51) 1,522,072
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 592,466
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 428,469
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 148,644
4. Sociálne náklady (527, 528) 15,353
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 8,705
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 168,920
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 168,920
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 121,384
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 142,622
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 939,185
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
XII. Kurzové zisky (663) 9
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45,017
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 38,629
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 38,629
O. Kurzové straty (563) 1,531
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,857
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -45,004
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 97,618
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 16,610
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 16,610
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 81,008
Dátum aktualizácie údajov: 04.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 04.01.2016