Vytvoriť faktúru

Hertz Autopožičovňa - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 30.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Hertz Autopožičovňa
IČO 35715464
DIČ 2020241630
IČ DPH SK2020241630
Dátum vzniku 27 Marca 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Hertz Autopožičovňa
Domkárska 14
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 908 479 €
Zisk 13 333 €
Aktíva 532 756 €
Vlastný kapitál 332 459 €
Kontaktné informácie
Email hertz@hertz.sk
Webová stránka http://www.hertz.sk
Phone(s) +421257201261
Mobile phone(s) +421911630814, +421911630812
Fax(es) 0257201269
Dátum aktualizácie údajov: 30.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 576,655
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,562
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,562
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,562
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 553,678
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 5,295
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 5,295
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 385,643
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 111,014
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 111,014
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 220,000
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 34,793
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 19,836
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 162,740
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,665
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 161,075
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 19,415
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 5,689
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 13,726
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 576,655
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 469,173
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 82,985
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 82,985
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 8,298
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 8,298
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 364,557
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 400,128
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -35,571
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,333
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 107,482
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,349
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,349
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 3,134
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 3,134
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 76,393
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 50,373
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 50,373
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 9,677
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,078
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,672
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,593
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 24,606
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 9,626
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 14,980
Dátum aktualizácie údajov: 30.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 875,308
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 908,479
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 6,850
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 868,458
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 33,171
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 884,234
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 6,350
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 35,715
D. Služby (účtová skupina 51) 561,467
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 249,396
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 180,561
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 61,763
4. Sociálne náklady (527, 528) 7,072
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 25,688
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,820
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,820
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,798
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 24,245
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 271,776
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,983
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4,687
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 4,671
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 16
XII. Kurzové zisky (663) 291
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 5
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,960
O. Kurzové straty (563) 1,968
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,992
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,977
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 20,268
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 6,935
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5,701
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 1,234
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 13,333
Dátum aktualizácie údajov: 30.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 30.09.2016