Vytvoriť faktúru

MRAMOR PLUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 07.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno MRAMOR PLUS
IČO 35715561
DIČ 2020250023
IČ DPH SK2020250023
Dátum vzniku 07 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MRAMOR PLUS
Tomášikova 10
82103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 75 282 €
Zisk -17 933 €
Aktíva 87 968 €
Vlastný kapitál -1 634 €
Kontaktné informácie
Email baloga@stonline.sk
Phone(s) 0527767439, 0905907316
Mobile phone(s) 0905907316
Dátum aktualizácie údajov: 07.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 62,368
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 10,591
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 10,591
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 10,591
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 50,570
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 8,995
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 8,995
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 4,426
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 4,426
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,426
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 14,155
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 14,155
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,155
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 22,994
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,197
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 17,797
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,207
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,207
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 62,368
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -6,168
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,772
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,772
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,065
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,065
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 3,928
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,928
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -17,933
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 68,530
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,254
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,254
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 67,276
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 199
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 199
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 63,100
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,081
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 585
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,311
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 6
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 6
Dátum aktualizácie údajov: 07.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 72,932
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 75,282
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 72,932
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,350
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 92,098
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 38,962
D. Služby (účtová skupina 51) 23,974
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 21,382
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 15,850
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 5,100
4. Sociálne náklady (527, 528) 432
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 533
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,890
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,890
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 600
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,757
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -16,816
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,996
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 158
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 158
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -157
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -16,973
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -17,933
Dátum aktualizácie údajov: 07.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 07.07.2016