Vytvoriť faktúru

BL.O.S. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BL.O.S.
IČO 35715685
DIČ 2020209642
IČ DPH SK2020209642
Dátum vzniku 21 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BL.O.S.
Levočská 13
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 105 322 €
Zisk -17 908 €
Kontaktné informácie
Email ponuka@blos.sk
Phone(s) 0243410306, 0243637122, 0243637123
Fax(es) 0243410306, 0243637122, 0243637123
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 65,690
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 25,192
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 25,192
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 10,160
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 15,032
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 39,561
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 10,198
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 10,198
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 15,507
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 15,417
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,417
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 90
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 13,856
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 9,412
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,444
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 937
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 937
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 65,690
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -34,364
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 119,373
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -143,133
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 52,359
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -195,492
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -17,908
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 100,054
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 293
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 293
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 99,428
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 65,573
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 65,573
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 18,430
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 420
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,005
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13,000
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 333
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 333
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 103,380
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 105,322
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 103,380
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 750
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,192
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 122,142
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 27,470
D. Služby (účtová skupina 51) 55,588
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 18,164
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 13,598
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,350
4. Sociálne náklady (527, 528) 216
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,238
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,460
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,460
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 15,614
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,608
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -16,820
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 20,322
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 128
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 128
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -128
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -16,948
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -17,908
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015