Vytvoriť faktúru

SLOVENSKÉ OBCHODNÉ ZDRUŽENIE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SLOVENSKÉ OBCHODNÉ ZDRUŽENIE
IČO 35715774
DIČ 2020265863
IČ DPH SK2020265863
Dátum vzniku 23 Apríla 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo SLOVENSKÉ OBCHODNÉ ZDRUŽENIE
Mlynské Nivy 77
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 324 225 €
Zisk 17 477 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421252494652
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,023,306
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,792,380
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,870,860
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,184,770
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 670,397
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 13,292
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 461
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 1,940
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 921,520
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 919,520
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 2,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 230,748
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 26,761
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,478
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,478
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,198
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 19,085
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 203,987
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 532
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 203,455
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 178
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 178
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,023,306
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,954,939
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 2,864,644
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 2,864,644
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,830
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,830
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 65,988
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 65,988
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 17,477
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 43,452
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 237
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 237
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 43,191
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 36,421
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 36,421
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,720
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,876
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,960
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 214
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 24
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 24
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 24,915
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) -615
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 25,530
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 319,754
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 324,225
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 319,754
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,167
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 304
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 310,671
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 59,563
D. Služby (účtová skupina 51) 38,393
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 71,073
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 50,662
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 17,303
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,108
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 40,501
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 99,977
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 99,977
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -356
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,520
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 13,554
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 221,798
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 16
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 16
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 456
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 456
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -440
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 13,114
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -4,363
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 963
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -5,326
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 17,477
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2016