Vytvoriť faktúru

SEBA, Senator Banquets - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno SEBA, Senator Banquets
IČO 35715782
DIČ 2020210016
IČ DPH SK2020210016
Dátum vzniku 21 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SEBA, Senator Banquets
Saratovská 2/A
84452
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 019 758 €
Zisk 65 416 €
Kontaktné informácie
Email seba@banquet.sk
Phone(s) 0262413953, 0267272581
Fax(es) 0262413960
Dátum aktualizácie údajov: 02.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 545,955
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 207,941
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 207,941
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 21,613
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 152,112
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 34,216
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 338,014
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 9,212
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 8,091
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,121
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 258,668
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 251,674
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 251,674
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,994
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 70,134
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 65,332
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,802
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 545,955
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 264,204
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 8,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 697
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 697
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 183,452
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 355,717
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -172,265
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 65,416
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 281,046
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 7,074
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,314
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 2,760
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 160,316
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 145,435
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 145,435
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,825
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,214
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,730
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 112
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,364
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,364
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 94,842
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 14,450
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 705
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 705
Dátum aktualizácie údajov: 02.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,006,646
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,019,758
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 187,175
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 819,471
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 187
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12,925
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 924,851
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 29,673
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 413,777
D. Služby (účtová skupina 51) 246,774
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 190,257
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 156,324
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 33,933
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,195
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 32,914
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 32,914
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,261
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 94,907
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 316,422
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,998
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 6,993
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 6,993
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,005
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,997
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 85,910
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 20,494
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 20,494
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 65,416
Dátum aktualizácie údajov: 02.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 02.01.2017