Vytvoriť faktúru

R.A. VHS-EKOVOMONT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 30.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno R.A. VHS-EKOVOMONT
IČO 35715812
DIČ 2020241421
IČ DPH SK2020241421
Dátum vzniku 23 Apríla 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo R.A. VHS-EKOVOMONT
Pestovateľská 10
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 413 706 €
Zisk -102 880 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421243414012, +421243420318, +421243429409
Dátum aktualizácie údajov: 30.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,495,786
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,072,814
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,072,814
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,452,246
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 398,412
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 218,962
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,694
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 1,500
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 419,600
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 47,141
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 47,141
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 47,141
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 7,787
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 7,588
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,588
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 199
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 364,672
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,981
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 362,691
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,372
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 156
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 3,216
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,495,786
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,440,662
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 2,670,262
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 2,670,262
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 26,787
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 26,787
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -153,507
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -153,507
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -102,880
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 51,449
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 419
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 419
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 37,996
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 15,694
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 15,694
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,641
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,665
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,445
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,551
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 13,034
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 13,034
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 3,675
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 77
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 3,598
Dátum aktualizácie údajov: 30.09.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 413,706
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 408,111
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,095
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 515,029
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 93,539
D. Služby (účtová skupina 51) 67,920
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 186,573
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 140,840
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 41,598
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,135
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 37,956
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 88,015
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 88,015
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 35,402
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,624
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -101,323
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 246,652
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 772
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 60
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 60
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 712
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,358
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,358
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -586
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -101,909
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 971
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 971
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -102,880
Dátum aktualizácie údajov: 30.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 30.09.2016