Vytvoriť faktúru

OIL Partner - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 13.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno OIL Partner
IČO 35715944
DIČ 2020267172
IČ DPH SK2020267172
Dátum vzniku 18 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OIL Partner
Račianska 107/A
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 924 993 €
Zisk 29 275 €
Kontaktné informácie
Email info@oilpartner.sk
Phone(s) 0243631382, 0243631383, 0243631384, 0244631861, 0244631862, 0903243675
Mobile phone(s) 0903645645, 0903243675
Dátum aktualizácie údajov: 13.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 465,297
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 393,656
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 393,656
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 65,724
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 311,292
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 16,640
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 71,130
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 24,710
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 24,710
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 17,327
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 16,019
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,019
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,308
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 29,093
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,572
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 25,521
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 511
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 511
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 465,297
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -129,010
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 421,876
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 421,876
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -580,161
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 89,598
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -669,759
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 29,275
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 594,307
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,297
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,219
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 2,078
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 75,529
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 461,425
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 52,472
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 52,472
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 190,904
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 14,292
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,067
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,121
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 187,569
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,889
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,889
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 49,167
Dátum aktualizácie údajov: 13.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 916,733
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 924,993
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 916,733
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,260
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 870,593
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 344,170
D. Služby (účtová skupina 51) 201,501
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 252,274
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 179,156
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 63,846
4. Sociálne náklady (527, 528) 9,272
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,865
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 50,633
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 50,633
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,150
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 54,400
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 371,062
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 701
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 60
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 60
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 641
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 22,935
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 11,835
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 11,835
O. Kurzové straty (563) 34
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 11,066
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -22,234
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 32,166
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,891
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,891
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 29,275
Dátum aktualizácie údajov: 13.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 13.05.2016