Vytvoriť faktúru

ZISTRO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 15.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ZISTRO
IČO 35716045
DIČ 2020267315
IČ DPH SK2020267315
Dátum vzniku 21 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ZISTRO
Ventúrska 18
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 98 493 €
Zisk -2 127 €
Kontaktné informácie
Email ces@cesba.sk
Phone(s) 0243630505, 0243630506, 0243630507, 0243630508, 0243630509, 0243630510, 0243630512, 0243630513, 0243
Dátum aktualizácie údajov: 15.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 827,167
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 645,530
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 564,742
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 60,347
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 504,395
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 80,788
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 80,788
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 180,586
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 127,974
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,592
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,592
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 125,512
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 870
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 52,612
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 428
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 52,184
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,051
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,051
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 827,167
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 382,491
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,195
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,195
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 74,148
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 74,148
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 273,956
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 273,956
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,127
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 377,764
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,773
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,773
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 372,846
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 25,012
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25,012
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 343,553
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,908
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,696
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 514
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 163
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,145
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,145
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 66,912
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 66,912
Dátum aktualizácie údajov: 15.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 98,353
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 98,493
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 15,864
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 82,489
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 140
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 101,743
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 13,690
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 605
D. Služby (účtová skupina 51) 15,112
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 42,073
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 30,676
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 10,797
4. Sociálne náklady (527, 528) 600
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 234
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 27,344
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 27,344
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,685
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,250
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 68,946
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7,575
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 5,997
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 5,997
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,578
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1,578
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,710
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,593
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,593
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 117
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 4,865
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,615
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,742
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,742
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,127
Dátum aktualizácie údajov: 15.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 15.08.2016