Vytvoriť faktúru

BIOPALIVÁ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 01.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BIOPALIVÁ
IČO 35716223
DIČ 2020250166
IČ DPH SK2020250166
Dátum vzniku 23 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BIOPALIVÁ
Lučenecká cesta 2266/6
96096
Zvolen
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 504 226 €
Zisk -32 882 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905919799, 0911240976, 0455241770, 0455241711
Mobile phone(s) +421905919779, 0905919779
Fax(es) 0455241733
Dátum aktualizácie údajov: 01.12.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,075,538
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,309,151
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 13,125
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 13,125
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 3,296,026
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 3,295,030
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 996
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 766,172
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 749,698
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 746,698
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 746,698
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 16,474
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 14,359
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,115
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 215
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 215
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,075,538
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,555,665
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 2,546,592
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 2,546,592
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 34,652
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 518,136
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -483,484
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -32,882
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,519,873
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,006
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,006
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,355,867
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,345,202
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,345,202
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,645
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 20
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 162,000
Dátum aktualizácie údajov: 01.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,991,986
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,504,226
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,907,240
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 51,189
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 33,557
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 17,543
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,494,697
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,513,457
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,786,156
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 74,293
D. Služby (účtová skupina 51) 109,781
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 8,719
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,820
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 50
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,844
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,005
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,011
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,875
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,875
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 12,773
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,515,849
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -9,231
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 21,756
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 20,773
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 7,311
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 7,311
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 13,462
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -20,771
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -30,002
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -32,882
Dátum aktualizácie údajov: 01.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 01.12.2015