Vytvoriť faktúru

Považský cukor - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 11.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Považský cukor
IČO 35716266
DIČ 2020267293
IČ DPH SK2020267293
Dátum vzniku 28 Apríla 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Považský cukor
Cukrovarská 311/9
91411
Trenčianska Teplá
Finančné informácie
Tržby a výnosy 117 888 977 €
Zisk -5 558 642 €
Aktíva 103 511 695 €
Vlastný kapitál 54 594 830 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0326558646, 0903280390
Mobile phone(s) 0903280390
Fax(es) 0326558505
Dátum aktualizácie údajov: 11.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 76,453,782
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 27,316,766
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 393,207
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 69,481
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 323,126
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 600
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 26,923,559
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,293,021
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 6,681,200
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 16,532,654
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 7,764
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 2,408,920
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 49,012,217
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 31,281,507
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,488,460
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 8,871,382
3. Výrobky (123) - /194/ 17,893,908
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,027,757
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 2,706,967
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 2,706,967
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 13,106,638
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 13,044,029
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 52,783
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,991,246
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,407
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 50,290
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 9,912
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 1,039,495
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 1,039,495
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 877,610
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 877,610
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 124,799
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 124,799
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 76,453,782
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 44,203,534
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 39,838,967
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 39,838,967
A.II. Emisné ážio (412) 3,319,392
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 4,126,790
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 7,973,439
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,973,439
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 2,173
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 2,173
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -5,498,585
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -5,498,585
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,558,642
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 31,296,024
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 679
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 679
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 386,708
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 386,708
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 30,107,827
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 15,261,543
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,364,927
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,896,616
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 13,820,206
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 241,296
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 178,278
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 119,327
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 455,096
9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 21,204
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10,877
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 800,106
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 375,917
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 424,189
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 704
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 954,224
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 231
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 1,560
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 952,433
Dátum aktualizácie údajov: 11.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 122,253,914
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 117,888,977
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 66,358,146
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 55,678,937
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 216,831
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -5,883,622
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 8,240
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 95,414
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,415,031
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 122,262,445
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 64,796,310
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 31,619,577
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 596,777
D. Služby (účtová skupina 51) 17,023,215
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 4,212,785
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,729,859
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 200,834
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,071,575
4. Sociálne náklady (527, 528) 210,517
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 523,078
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,743,721
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,766,061
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) -1,022,340
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 38,784
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,708,198
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,373,468
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,342,653
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 804,142
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 107
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 107
XII. Kurzové zisky (663) 192,312
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 611,723
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,276,621
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 77,473
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 77,473
O. Kurzové straty (563) 251,224
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 887,115
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 60,809
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -472,479
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,845,947
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 712,695
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,900
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 709,795
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,558,642
Dátum aktualizácie údajov: 11.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 11.10.2016