Vytvoriť faktúru

2 FACES Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno 2 FACES Slovakia
IČO 35716410
DIČ 2020266226
IČ DPH SK2020266226
Dátum vzniku 07 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo 2 FACES Slovakia
Námestie A. Hlinku 7B
01001
Žilina
Finančné informácie
Tržby a výnosy 153 387 €
Zisk -29 354 €
Aktíva 46 969 €
Vlastný kapitál -1 837 €
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 90,910
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,699
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 0
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,699
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 0
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,699
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 0
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 0
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 0
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 0
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 0
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 0
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 0
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 0
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 0
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 88,938
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 47,963
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvieratá (124) - /195/ 0
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 47,963
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 21,550
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 21,550
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 21,550
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 0
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 19,425
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,327
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 14,098
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 273
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 273
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 0
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 90,910
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -31,191
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 21
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 21
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -8,498
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -8,498
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -29,354
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 122,101
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 122
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 122
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 120,856
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 112,871
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 112,871
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,427
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 941
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,207
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,410
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,123
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,123
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 0
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 153,385
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 153,387
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 153,385
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 180,112
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 87,984
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,949
D. Služby (účtová skupina 51) 59,209
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 29,940
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 21,328
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 7,361
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,251
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 291
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 291
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 739
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -26,725
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,243
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 0
XII. Kurzové zisky (663) 13
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,682
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 0
O. Kurzové straty (563) 60
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,622
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,669
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -28,394
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -29,354
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
 • IČO:35716410 DIČ: 2020266226 IČ DPH: SK2020266226
 • Sídlo: 2 FACES Slovakia, Námestie A. Hlinku 7B, 01001, Žilina
 • Dátum vzniku: 07 Apríla 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Markéta Marková Suchý vršek 2100/47 Stodůlky, Praha 5 158 00 Česká republika 26.06.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Markéta Marková 6 640 € (100%) Suchý vršek 2100/47 Stodůlky, Praha 5 158 00 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.11.2013Nové obchodné meno:
   2 FACES Slovakia s. r. o.
   Nové sidlo:
   Námestie A. Hlinku 7B Žilina 010 01
   Noví spoločníci:
   Radomír Čech Šlapanická 1352/14 Brno - Slatina 627 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Radomír Čech Šlapanická 1352/14 Brno - Slatina 627 00 Česká republika Vznik funkcie: 14.11.2013
   19.11.2013Zrušené obchodné meno:
   SK - DIGITAL s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Smrečianska 29 Bratislava 811 05
   06.04.2006Nový štatutárny orgán:
   Pavel Marek Rumunská 609 Černošice 252 28 Česká republika Vznik funkcie: 03.04.2006
   05.04.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Karel Šmehlík Husovo nám. 68 Prostějov 796 01 Česká republika Vznik funkcie: 20.09.2001
   18.02.2005Nové obchodné meno:
   SK - DIGITAL s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   Karel Šmehlík Husovo nám. 68 Prostějov 796 01 Česká republika Vznik funkcie: 20.09.2001
   17.02.2005Zrušené obchodné meno:
   SK - NIKON s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karel Šmehlík Husovo nám. 68 Prostějov 796 01 Česká republika
   30.04.2003Nový štatutárny orgán:
   Karel Šmehlík Husovo nám. 68 Prostějov 796 01 Česká republika
   29.04.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Karel Šmehlík Husovo nám. 68 Prostějov 796 01 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : trieda Hradca Králové 38 Banská Bystrica 974 01
   06.12.2001Nový štatutárny orgán:
   Karel Šmehlík Husovo nám. 68 Prostějov 796 01 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : trieda Hradca Králové 38 Banská Bystrica 974 01
   05.12.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Alena Katonová Kadnárova 9 Bratislava
   26.08.1998Noví spoločníci:
   Pavel Marek Rumunská 609 Černošice 252 28 Česká republika
   25.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Pavel Marek Rumunská 609 Černošice 252 28 Česká republika
   07.04.1997Nové obchodné meno:
   SK - NIKON s.r.o.
   Nové sidlo:
   Smrečianska 29 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Noví spoločníci:
   Pavel Marek Rumunská 609 Černošice 252 28 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Alena Katonová Kadnárova 9 Bratislava