Vytvoriť faktúru

GEOSPEKTRUM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno GEOSPEKTRUM
IČO 35716495
DIČ 2020249891
IČ DPH SK2020249891
Dátum vzniku 25 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GEOSPEKTRUM
Mliekárenská 10
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 93 596 €
Zisk 7 803 €
Aktíva 125 132 €
Vlastný kapitál 31 081 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421253636711, +421253636721
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 86,387
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 14,018
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 14,018
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 14,018
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 70,273
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 37,126
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 34,172
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,172
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,777
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 177
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 33,147
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 720
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 32,427
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,096
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 367
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,729
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 86,387
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 15,231
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 789
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 789
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,803
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 71,156
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 8,639
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 8,638
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 60,646
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,443
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,443
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 39,598
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,672
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,163
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,273
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,497
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,871
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,871
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 93,596
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 93,596
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 93,596
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 82,207
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,237
D. Služby (účtová skupina 51) 28,244
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 39,144
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 27,576
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 10,461
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,107
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 554
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,485
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,485
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,543
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 11,389
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 60,115
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
XII. Kurzové zisky (663) 4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,165
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 977
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 977
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 188
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,157
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,232
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,429
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,429
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,803
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016