Vytvoriť faktúru

ARTFORUM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ARTFORUM
IČO 35716584
DIČ 2020266446
IČ DPH SK2020266446
Dátum vzniku 08 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ARTFORUM
Kozia 20
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 466 992 €
Zisk 68 086 €
Aktíva 626 623 €
Vlastný kapitál 144 024 €
Kontaktné informácie
Email artforum@artforum.sk
Webová stránka http://www.artforum.sk
Phone(s) +421254414009, +421254419504, +421254411898
Fax(es) 0254414009, 0254411898
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 642,536
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 10,889
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 2,282
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 905
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 1,377
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 8,607
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 4,316
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 4,291
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 628,700
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 530,687
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 3,716
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 523,484
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 3,487
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 32,936
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 32,936
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 32,936
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 65,077
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 36,006
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 29,071
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,947
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,127
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 1,820
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 642,536
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 212,110
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 761
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 761
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 136,624
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 145,902
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -9,278
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 68,086
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 430,426
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 20,048
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 48
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 20,000
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 349,695
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 268,012
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 268,012
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 14,612
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 14,955
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 12,684
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 29,760
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,672
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 11,889
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 11,889
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 48,794
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,466,992
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,291,228
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 33,951
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -4,090
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 126,379
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 19,524
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,360,623
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 828,387
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 25,058
D. Služby (účtová skupina 51) 249,750
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 244,577
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 178,189
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 59,736
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,652
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 462
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 10,931
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 10,931
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -2,195
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,653
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 106,369
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 344,273
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 519
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 518
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 18,530
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,990
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3,990
O. Kurzové straty (563) 3,693
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 10,847
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -18,011
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 88,358
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 20,272
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 20,272
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 68,086
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015