Vytvoriť faktúru

ASK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ASK
IČO 35716681
DIČ 2020227869
IČ DPH SK2020227869
Dátum vzniku 30 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ASK
Silvánová 4
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 20 470 €
Zisk -10 863 €
Aktíva 34 809 €
Vlastný kapitál 9 588 €
Kontaktné informácie
Email dir@sf-commerce.sk
Phone(s) 0336404630, 0905628036
Mobile phone(s) 0905628036
Fax(es) 0336404630
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 23,038
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 15,154
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 12,930
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 12,930
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 2,224
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 2,224
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,776
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,776
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,625
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 151
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 108
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 108
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 23,038
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,725
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 6,224
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 61
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 61
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -10,863
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 20,313
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 689
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 689
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 19,624
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 14,420
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14,420
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,260
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 398
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,546
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 20,470
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 20,470
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 20,470
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 30,315
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,783
D. Služby (účtová skupina 51) 5,830
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 13,272
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 9,791
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,422
4. Sociálne náklady (527, 528) 59
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 198
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,988
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,988
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,244
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -9,845
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 10,857
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 59
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 59
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -58
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -9,903
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -10,863
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2016