Vytvoriť faktúru

DIASAN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DIASAN
IČO 35716738
DIČ 2020218024
IČ DPH SK2020218024
Dátum vzniku 02 Mája 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DIASAN
Dúbravská cesta 9
84246
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 907 933 €
Zisk 10 557 €
Aktíva 538 750 €
Vlastný kapitál 90 525 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0254650655, 0254650656, 0254650657, 0254771046, 0254776488, 0800120200
Mobile phone(s) 0902554556
Fax(es) 0254771046
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 696,106
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 26,657
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 26,657
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 26,657
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 667,195
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 100,837
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 125
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 100,712
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 226,053
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 226,053
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 226,053
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 340,305
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 908
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 339,397
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,254
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,254
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 696,106
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 101,082
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 83,222
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 83,222
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,557
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 595,024
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,536
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,536
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 553,892
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 332,838
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 332,838
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 183,716
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,744
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,589
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 29,005
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 36,596
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 36,596
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,895,903
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,907,933
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,895,903
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 6,667
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,363
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,892,382
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,516,180
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 37,924
D. Služby (účtová skupina 51) 158,247
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 156,046
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 128,973
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 24,553
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,520
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 706
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 10,383
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 10,383
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 7,074
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,822
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 15,551
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 183,552
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 16
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 16
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,876
O. Kurzové straty (563) 1,302
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 574
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,860
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 13,691
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,134
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,134
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 10,557
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015