Vytvoriť faktúru

HBA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HBA
IČO 35716843
DIČ 2021393616
IČ DPH SK2021393616
Dátum vzniku 05 Mája 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HBA
Nad Válkom 26
83107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 155 394 €
Zisk 7 781 €
Aktíva 121 812 €
Vlastný kapitál -27 555 €
Kontaktné informácie
Email hba@hba.sk
Phone(s) 0244881530
Mobile phone(s) +421905650560, 0905650560
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 187,945
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 31,509
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 31,509
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 31,509
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 154,697
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,588
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,360
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,360
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 3,152
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 76
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 148,109
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,682
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 146,427
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,739
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,739
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 187,945
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -19,774
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 668
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 668
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -34,862
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 60
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -34,922
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,781
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 207,719
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 65,263
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 65,000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 263
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 141,412
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 122,778
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 122,778
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,615
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 610
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,409
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,044
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,044
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 155,394
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 155,394
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 130
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 155,114
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 150
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 146,343
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 105
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 31,293
D. Služby (účtová skupina 51) 65,620
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 22,344
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 15,591
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 5,267
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,486
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 550
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 22,932
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22,932
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,499
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,051
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 58,226
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 54
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -50
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,001
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,220
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,220
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,781
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015