Vytvoriť faktúru

MEDICARE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MEDICARE
IČO 35716908
DIČ 2020984977
Dátum vzniku 29 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MEDICARE
Hattalova 9
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 50 314 €
Zisk 18 828 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 77,725
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 7,190
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 7,190
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 7,190
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 70,392
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 70,392
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 41,263
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 29,129
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 143
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 143
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 77,725
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 68,246
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 42,114
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 42,114
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 18,828
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,479
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 9,479
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 9,000
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 28
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 20
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 431
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 49,320
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 50,314
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 49,320
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 994
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 26,075
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,642
D. Služby (účtová skupina 51) 19,589
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 678
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 502
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 176
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 352
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,319
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,319
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 495
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 24,239
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28,089
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 53
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -53
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 24,186
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5,358
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5,358
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 18,828
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015