Vytvoriť faktúru

TEREZA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TEREZA
IČO 35716924
DIČ 2020987078
IČ DPH SK2020987078
Dátum vzniku 21 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TEREZA
Hradská 20
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 61 857 €
Zisk -13 104 €
Kontaktné informácie
Email hotel-tereza@hotel-tereza.sk
Webová stránka http://www.hotel-tereza.sk;http://www.hotel-tereza.sk/sk/Ubytovanie-Bratislava.alej
Phone(s) +421245642052, +421245245460
Mobile phone(s) +421948997888, +421903234912
Fax(es) 0245642052
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 28,368
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 13,875
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 13,875
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 319
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 13,556
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 13,673
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,865
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 985
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,880
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 109
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 106
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 106
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 10,699
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,401
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,298
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 820
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 820
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 28,368
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -41,957
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,314
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,314
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -36,806
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 68,779
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -105,585
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -13,104
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 70,325
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 916
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 916
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 68,480
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 593
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 593
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 64,572
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 735
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 426
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,154
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 929
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 929
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 58,472
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 61,857
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 58,472
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,385
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 73,247
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 4,420
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 35,596
D. Služby (účtová skupina 51) 9,469
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 14,592
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 10,777
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,757
4. Sociálne náklady (527, 528) 58
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,936
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,234
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -11,390
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,987
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 26
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 26
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 780
O. Kurzové straty (563) 18
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 762
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -754
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -12,144
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -13,104
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015