Vytvoriť faktúru

LINEA SK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno LINEA SK
IČO 35716932
DIČ 2020228155
IČ DPH SK2020228155
Dátum vzniku 18 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LINEA SK
Bojnická 10
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 431 280 €
Zisk 20 282 €
Kontaktné informácie
Email linea@lineasro.sk
Phone(s) 0243423707
Mobile phone(s) +421905601689
Fax(es) 0243337466
Dátum aktualizácie údajov: 09.06.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 146,672
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 7,462
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,723
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 106,243
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 146,672
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -117,676
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -145,262
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 20,282
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 264,348
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 261,961
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 45,039
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 6,522
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 16,894
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 193,506
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,387
Dátum aktualizácie údajov: 09.06.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 431,280
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 68,034
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 361,079
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -158
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,325
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 409,366
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 52,949
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 161,615
C. Služby (účtová skupina 51) 79,041
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 84,332
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 309
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,677
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 24,009
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,434
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 21,914
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 135,350
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 0
X. Výnosové úroky (662) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 672
M. Nákladové úroky (562) 2
N. Kurzové straty (563) 368
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 302
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -672
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 21,242
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 20,282
Dátum aktualizácie údajov: 09.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 09.06.2016